Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Прагматично организираният учебен план на специалността  Славянски език (руски, чешки или хърватски) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентоспособни, високо квалифицирани специалисти по славянски език (руски, чешки или хърватски) за нуждите на икономиката и туризма, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина.

Завършилите специалността Славянски език (руски, чешки или хърватски) и туризъм получават ключови компетентности по два славянски езика (ниво В2.2./С1 за първия славянски език и ниво А2 - за втория) за работа в интеркултурна среда и могат да се реализират успешно  в сферата на международния туризъм и бизнес комуникацията, както и в други сфери на обществения и стопанския живот: в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в международни компании, неправителствени организации и др. Завършилите бакалавърската програма получават специализирана подготовка, позволяваща им да работят по над 50 професии и длъжности съгласно Азбучника на Националния класификатор на длъжностите и професиите (2011г.).

Обучението в настоящата бакалавърска програма осигурява: задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния език, както и практическа подготовка по втори славянски език; специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на туризма и бизнеса; специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери; условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в Чехия, Гърция и Хърватия; възможност за практика в туристически фирми и агенции; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на ЕС); знания, умения и компетенции за работа в туристическата индустрия.

Завършилите ОКС "Бакалавър", специалност Славянски език (руски, чешки или хърватски) и туризъм, притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 6 на ЕКР, респективно ниво 6Б на НКР:

 • капацитет за използване на два славянски езика при общуване с туристи и представители на бизнес партньори, контрагенти, международни организации и публични институции, провеждащи националната политика в сферата на туризма и регулиращи туристическата дейност; както икапацитет за свободно използване на съответния език за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;
 • умения за изграждане и развиване на разностранна лична лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния език в сферите на туристическата и бизнес терминологията;
 • способност за самостоятелно изработване и предлагане на управленски решения по отношение на ежедневните бизнес операции и дейности в сферата на туризма
 • умения за подбор и прилагане на принципите на бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в сферата на туризма във вътрешните правила и нормативни документи на туристическите организации;
 • способност за интегриране  в екип и капацитет за сформиране и организиране на екипи за работа в сферата на преводаческите услуги и на туризма;
 • умения да се отговаря по подходящ начин на потребностите на потребителите и да се подбират подходящи подходи за тяхното удовлетворяване в съответствие с продуктите и услугите, предлагани от съответната организация/фирма;
 • капацитет за координиране на работата на отделни служители/ отдели/ подразделения в съответната организация/фирма;
 • способност за подбор и използване на подходящи методи за осъществяване на количествен и качествен анализ и капацитет за прилагане на съвременни методи за събиране и обработка на данни за нуждите на бизнес организациите и публичните институции в сферата на туризма;
 • способност да се интерпретират и съблюдават социо-културните и икономическите ценности, както и ценности по отношение на опазване и защита на околната среда на местните общности на местно, общинско и национално ниво;
 • умения да се подбират и предлагат подходящи идеи за разработването на нови туристически продукти и/или отделни нови услуги и производствени технологии в сферата на туризма;
 • способност за провеждане - самостоятелно и в екип - на проучвания на туристическите пазари или на аудиториите от заинтересовани лица и потребителите в сферата на туризма.