Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Обучението в бакалавърската програма Чужд език (руски, немски или френски и втори чужд език английски) и бизнес администрация осигурява: задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния чужд език; специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на управлението и бизнеса; специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери; условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в страната и чужбина; възможност за практика в различни фирми; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на ЕС); знания, умения и компетенции за управление на фирмите в пазарна икономика.

Завършилите ОКС "Бакалавър", специалност ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 6 на ЕКР, респективно ниво 6Б на НКР:

  • капацитет за използване на два чужди езика при общуване с представители на бизнеса, контрагенти, международни организации и публични институции;
  • капацитет за свободно използване на тези езици за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;
  • умения за изграждане и развиване на разностранна лична лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния чужд език в сферата на управленската и бизнес терминологията;
  • способност за самостоятелно изработване и предлагане на управленски решения по отношение на ежедневните бизнес операции и дейности на бизнеса;
  • умения за подбор и прилагане на принципите на бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в бизнеса;
  • способност за интегриране  в екип и капацитет за сформиране и организиране на екипи за работа в сферата на преводаческите услуги и на бизнес администрацията;
  • умения да се отговаря по подходящ начин на потребностите на потребителите и да се подбират подходящи подходи за тяхното удовлетворяване в съответствие с продуктите и услугите, предлагани от съответната организация/фирма;
  • способност да се интерпретират и съблюдават социо-културните и икономическите ценности, както и ценности по отношение на опазване и защита на околната среда на местните общности на общинско и национално ниво;
  • умения да се подбират и предлагат подходящи идеи за разработването на нови продукти и/или отделни нови услуги и производствени технологии в сферата на бизнеса.