Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Настоящата квалификационна характеристика отразява целите на подготовка, методите и средствата за тяхното реализиране, обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които завършилите специалността придобиват, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Основна цел в обучението на студентите от специалността "Английски език: превод и комуникации" (ОКС "Бакалавър) е оптимално да се съчетае теоретическата с практическата подготовка, за да се осигури високо качество на образованието на обучаваните и конкурентноспособност на пазара на труда на завършилите. Студентите получават висококвалифицирана фундаментална подготовка по английски език в рамките на четиригодишно обучение (осем семестъра), от които две години (четири семестъра) са определени за т.н. базисна подготовка. В предвидените семинарни занятия и извънаудиторна заетост студентите овладяват английски език до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Заложените в Учебния план общотеоретични дисциплини целят да запознаят студентите с основите на съвременната лингвистика - на български и на английски език. Образователният минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на английския език цели да ориентира студентите в избора на профил след завършването на базисната подготовка. През ІІІ и ІV семестър студентите задълбочават познанията и усъвършенстват езиковите си умения и чрез избираемите дисциплини, разделени в две групи с условни названия: І група - общообразователни дисциплини, ІІ група - чуждоезикови дисциплини. В съответствие със съвременните образователни изисквания са създадени условия за придобиване на специализирани умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка. Профилираното обучение след успешно завършване на двегодишния базисен курс (успешно положен изпит по английски език) предвижда двегодишно обучение (четири семестъра) в един от следните два профила:

Профил I: Административен преводач кореспондент от и на английски език Студентите овладяват и усъвършенстват умения и навици за работа в различни административни звена - офиси, български и чуждестранни фирми, консултантски бюра, хотелиерство, неправителствени организации, държавна администрация. За целта са предвидени необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

Профил IІ: Преводач от и на английски език Студентите овладяват теоретични и практически постановки за превеждане от и на английски език, както и върху усвояването и усъвършенстването на умения за писмено и устно превеждане на текстове от различни жанрове и епохи и от различни сфери на обществения и икономическия живот. По време на Преводаческата практика през VІІІ семестър студентите в реални работни условия прилагат усвоените теоретични знания и придобитите практически умения и се подготвят за упражняване на професията Преводач в преводаческа агенция, онлайн или на свободна практика. Предвидени са необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършилите специалността "Английски език: превод и комуникации" притежават теоретически и практически образователен минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на английския език, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност. Те са подготвени да се реализират във всички сфери на обществения живот, които изискват задълбочено лингвистично образование: български и чуждестранни частни и държавни фирми, държавната администрация, преводачески агенции, неправителствени организации, средства за масова информация, средни и висши училища, научни институти, издателства, редакции, медии, библиотеки, музеи и др. В зависимост от избрания профил завършващите специалността "Английски език: превод и комуникации" получават следната квалификация:

Профил "Преводач от и на английски език": ОКС "Бакалавър"
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Преводач от и на английски език
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: преводачески агенции; български и чуждестранни частни и държавни фирми; издателства; редакции; медии; неправителствени организации; научни институти и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач

Профил "Административен преводач кореспондент от и на английски език": ОКС "Бакалавър"
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Административен преводач кореспондент от и на английски език
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: български и чуждестранни фирми; институции и организации; държавна администрация; неправителствени организации; хотелско обслужване; преводачески агенции; издателства; редакции и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач кореспондент

ІІІ. Общи положения
По желание студентите от двата профила могат да придобият знания и умения за ползване на втори чужд език. При изпълнение на държавните изисквания студентите от двата профила могат да придобият и допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език" в платена форма на обучение. На базата на придобитата ОКС "Бакалавър" завършилите специалността "Английски език: превод и комуникации" могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър" в Югозападния университет или в друг български или чуждестранен университет.