Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика e съобразена с Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България (НКПД - 2011) и с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ (чл. 7, ал. 1) и отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които се придобиват в специалност Английски език и етнология. Специалност Английски език и етнология е ситуирана в структурите на Филологическия факултет с основна цел да осигури необходимата филологическа компетенция и успешна чуждоезикова подготовка по английски език на бъдещия етнолог. Специалността наследява утвърдените научноизследователски и преподавателски традиции на Филологическия факултет в областта на етнологията, фолклористиката и етнолингвистиката. Хибридният ѝ характер осигурява на завършилите успешна адаптация към пазара на труда в съвременните условия.

Завършилите специалността Английски език и етнология получават базисни знания в областта на:

 • теорията и историята на етнологията/антропологията;
 • теориите за етноса и нацията;
 • етнографията и фолклористиката;
 • етнолингвистиката и социолингвистиката;
 • етнология на религията и етносоциологията;
 • етнологията на балканските и на славянските народи;
 • социалната и културната антропология;
 • музеезнанието и културното наследство, етнологията на родството, методите на теренното етноложко изследване, архивирането и обработката на емпиричните етнографски данни;
 • историята на българите и на другите балкански народи;
 • историята на етносите в българското пространство;
 • историческата антропология и архивистиката;
 • съвременния английски език и културната история и литературата на английски език;
 • специализирания превод от и на английски език;
 • съвременните методи, прилагани в областта на лингвистичния анализ;
 • самостоятелната работа със специализирана литература по етнология и антропология на английски език.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността Английски език и етнология притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професия: етнолог (2632/6007 от НКПД-2011); антрополог (2632/6001 от НКПД-2011), фолклорист (2652/8028 от НКПД-2011). Те могат да се реализират във всички сфери, където се изисква етноложко образование: музеи, етнографски центрове, агенции за културен туризъм, висши училища, научноизследователски институти, неправителствени организации, експерти по етничните и религиозните въпроси в областните и общинските администрации, медиите и др. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по английски език те могат да се реализират и в други сфери, изискващи филологическо образование и владеене на английски език като преводачи по английски език (2643/6006 и 6007от НКПД-2011 ): изследователски институти, издателства, преводачески и туристически агенции, неправителствени фондации, маркетингови отдели на български и чуждестранни фирми и пр.

Учебният план предвижда изучаване на английски като първи чужд език и избираем балкански или славянски език като втори.

В резултат на обучението си в специалността Английски език и етнология студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на чуждоезиковото езикознание и литературознание и на етнологията:

 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния анализ при превод от английски на български език и обратно;
 • за изследователска и приложна работа в областта на културата и на социалната организация на различните по тип общности и групи, в това число и етничните;
 • за публична изява в писмен и устен вид на български и английски език;
 • за работа със специализиран етноложки понятийно-терминологичен апарат;
 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на музейната дейност, културното наследство и културния туризъм.