Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Студентите, обучаващи се в специалността Приложна лингвистика, се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Възможните езикови комбинации са следните:

  • английски език и немски език
  • английски език и френски език
  • английски език и руски език
  • английски език и гръцки език

Кандидатите следва да владеят първия чужд език (английски) на ниво минимум В1 по Европейската езикова рамка, а обучението по втория чужд език започва от нулево ниво.

Завършилите специалността получават образователен минимум в областта на съвременното състояние на двата чужди езика, историята и културата на страните на изучаваните езици, литературата на двата езика, теорията на превода, като база за специализирано обучение по превод на и от двата чужди езика, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени и условия за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на езикова компетентност в областта на българския език.

При изпълнение на държавните изисквания завършилите специалността Приложна лингвистика могат да придобият и допълнителна професионална квалификация "Учител по първи и по втори чужд език" срещу допълнително заплащане.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалност Приложна лингвистика е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.

Завършилите бакалавърската степен могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър".

Изисквания към подготовката на завършващите специалността Приложна лингвистика - основно изискване към подготовката на завършващите специалността Приложна лингвистика е те да придобият трайни знания и умения, които да им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Учебните програми по дисциплините от учебния план предвиждат теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в три направления: лингвистично, литературно и преводаческо.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите умения и навици по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието и теория на превода и се усвоят знания по теоретични дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието и преводознанието за всеки един от двата езика:

  • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от и на двата чужди езика;
  • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
  • за публична речева изява на двата чужди езика в писмен и устен вид;
  • за самостоятелно повишаване на по-нататъшната професионална квалификация.