Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Обучаваните в специалността Английска филология се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността Английска филология получават образователен минимум в областта на историята и съвременното състояние на английски език, английската и американската литература, теорията на превода, британското и американското странознание, както и практически умения за ползване на английски език във всички видове речева дейност.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени условия и за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на езикова компетентност в областта на българския език.

При изпълнение на държавните изисквания завършилите специалността Английска филология могат да придобият и допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език" срещу заплащане.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалността Английска филология е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършващите специалността Английска филология могат да продължат образованието си в следващите образователно-квалификационни степени "магистър" и "доктор" в нашия или вдруг български или чуждестранен университет.

Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността Английска филология трябва да притежават знания и умения, които да им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в три направления: лингвистично, литературно и преводаческо.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературата и теорията на превода:

  • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от английски на български език и обратно;
  • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
  • за публична речева изява на английски език в писмен и устен вид;
  • да притежават умения за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи.