Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

Задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалната ориентация на завършилите специалността "Българска филология" за образователно-квалификационната степен "Бакалавър".

Основната цел на учебната програма е да подготвя специалисти по български език и литература, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи филологическа компетентност.

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен "Бакалавър" завършилите специалността "Българска филология" могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен "Магистър" в нашия или в друг български или чуждестранен университет.

Обучаваните в тази специалност се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността "Българска филология" придобиват знания в областта на старобългарския и на съвременния български език, на неговата история, съвременното му състояние, правописните и правоговорните му особености, редактирането, както и в областта на старата българска, възрожденската, новата и съвременната българска литература, фолклора, античната, руската и западноевропейската литература.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени условия и за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на умения за ползване на чужд език.

При изпълнение на държавните изисквания обучаващите се в специалността "Българска филология" могат да придобият и допълнителна професионална квалификация "Учител по български език и литература" в платена форма на обучение.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалността "Българска филология" е оптимално да се съчетаят теоретичната с практическата подготовка.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността "Българска филология" притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност.

Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се постига специализирана езиковедска или литературоведска квалификация.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието и литературознанието:

1) за прилагане на филологическото познание в други (исторически и социални) науки;
2) за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ;
3) за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
4) за публична речева изява в писмен и устен вид;
5) за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;
6) за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни културни феномени;
7) за самостоятелно повишаване на по-нататъшната им професионална квалификация.

Завършилите специалността" Българска филология" могат да се реализират като: 1) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик), 2) 2642 Журналисти (редактор, продуцент, репортер, журналист, коментатор, кореспондент, наблюдател, ръководител екип и др.); 3) 2643 Езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител).