Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

В своето историческо развитие специалността е преминала през различни съдържателни трансформации и промени в наименованието си. Създадена е  с Постановление № 8 от 28.03.1983 г. на МС в рамките на бившия Трудово-политехнически  факултет към ВПИ - Благоевград. Понастоящем специалността е в структурата на Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски", а наименованието "Техника,технологии и предприемачество" е утвърдено на заседание на   Академичния съвет, състояло се на 30.01.2013 г, Протокол № 14.

Специалността е първата по своята специфика в системата на висшето образование в България, която осигурява развиване на лични и професионални компетентности  на студентите в областта на обучението по технологии и предприемачество. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър", която съответства на ниво 6 по Европейската квалификационна рамка и подниво 6 Б по Националната квалификационна рамка.

Професионалната квалификация на завършилите специалността е "учител по техника, технологии и предприемачество", с която могат  да извършват учебно-възпитателна, научно-изследователска, методическа и организационно-управленческа дейности, свързани с обучението по техника, технологии и предприемачество в системата на училищното образование, да заемат длъжности и да извършват дейности  в държавни, частни и общински институции, за които се изисква педагогическо образование.

Завършилите специалността "Техника, технологии  и предприемачество"" са компетентни да избират подходящи форми и програми за продължаващо обучение в професионални направления от областта на техниката, технологиите и предприемачеството, обучението на възрастни и кариерното развитие, съответстващи на Европейската квалификационна рамка и на Националната квалификационна рамка.

Учебният план отговаря на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър", съобразен е със Закона за висшето образование,  Наредбата на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, с Инструкция № 2 на МОН за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението в ЮЗУ, Правилника за образователните дейности на ЮЗУ.

Учебният план е с общ хорариум от 2400 часа - 1665 ч. за задължителните и 735 ч. за избираемите учебни дисциплини. В хорариума са включени и формите за практическа подготовка: технологични практикуми, педагогически практикуми, хоспитиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика.

Общият брой на учебните дисциплини и форми за практическа подготовка е 46, от които 33 задължителни и 13 избираеми.

Избираемите дисциплини са обособени в 5 модула: Приложни социални науки и дейности; Технически и природни науки; Приложни психолого-педагогически науки и дейности; Специализиращи образователни технологии и Специални методики.  Общият им брой е 28, разпределени по курсове и семестри, от които студентите избират 13 за целия курс на обучение.

Студентите могат да избират и факултативни дисциплини през целия курс на обучение от всички дисциплини, изучавани по учебен план на всяка от специалностите в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Обучението завършва с Държавен практико-приложен изпит по техника, технологии и предприемачество и Държавен теоретичен писмен и устен изпит по техника, технологии и предприемачество или Защита на дипломна работа при ред и условия определени в правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и с решения на Факултетния съвет на Факултета по педагогика.

Обучението се извършва от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели в съответното направление на катедра "Технологично обучение и професионално образование" и катедри от Природо-математическия факултет,  Философския факултет, Стопанския факултет и Техническия колеж към ЮЗУ "Неофит Рилски".