Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Реклама на специалността в YouTube

Спе­ци­ал­но­ст­та "Физическо възпитание и спорт" е разкрита  съобразно  Закона за ака­де­ми­ч­на­та ав­то­но­мия с про­то­кол № 4 на АС от 13.XI.1991 г. Ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка, уче­б­ният план и уче­б­ни­те про­г­ра­ми са в съ­о­т­ве­т­с­т­вие със ЗВО и ДОИ. Настоящото наименованието на специалността е утвърдено на заседание на Академичния съвет от 30.01.2013 г., протокол № 14.

Об­ра­зо­ва­тел­ните це­ли на спе­ци­ал­но­стта­ са насочени към по­д­го­то­в­ка­та и ре­а­ли­за­цията на сту­ден­ти­те като учители в раз­ли­ч­ни­те зве­на и сте­пе­ни на об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма (в СОУ, про­фе­си­о­нал­ни гим­на­зии, спе­ци­ал­ни учи­ли­ща и др.). Спе­ци­ал­но­ст­та е ак­ре­ди­ти­ра­на и про­ве­ж­да обу­че­ние по об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен ба­ка­ла­вър­ и магистър, а така също и по об­ра­зо­ва­тел­но-на­у­ч­на сте­пен "до­к­тор". Oбу­ча­ват се сту­ден­ти от вси­ч­ки ре­ги­о­ни на стра­на­та, от съседни държави и страни членки на ЕС. Ос­но­вен по­т­ре­би­тел на спе­ци­а­ли­с­ти­те в България е Министерството на образованието и науката.

Учебният план и учебните програми на специалност "Физическо възпитание и спорт" са разработени съобразно приетите стандарти в областта на професионалната подготовка на спортните педагози у нас и отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). Учебният план е с общ хорариум аудиторна заетост 2400 ч. и дава общо 240 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от осемте семестъра в съответствие с държавните изисквания. .

В структурно отношение специалността включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Общият хо­ра­ри­ум е 2400 часа от задължителни и избираеми дисциплини и 180 часа от факултативни.

Студентите се дипломират след полагане на държавен практико-приложен изпит и държавен теоретичен изпит (или защита на дипломна работа), за което придобиват 10 кредита (чл. 10 на Наредба № 21 от 30.09.2004 г.).

Обучението в бакалавърската програма по "Физическо възпитание и спорт" има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в различните звена и степени на образователната система в Република България

Завършилите специалността "Физическо възпитание и спорт" получават:

  • общонаучна и об­що­пе­да­го­ги­че­с­ка по­д­го­то­в­ка, вклю­ч­ва­ща изу­ча­ване на по­ня­тий­ния апа­рат, ме­то­до­ло­ги­я­та и за­ко­но­мер­но­с­ти­те на про­це­си­те и яв­ле­ни­я­та чрез пре­д­ме­ти­те фи­ло­со­фия, пе­да­го­ги­ка, пси­хо­ло­гия, и др. Тук се вклю­ч­ва и не­об­хо­ди­ма­та за съ­в­ре­мен­ния учи­тел по­д­го­то­в­ка по ин­фор­ма­ти­ка, чужд език, ау­ди­о­ви­зу­ал­ни те­х­но­ло­гии на обу­че­ни­е­то;
  • обща по­д­го­то­в­ка по ме­ди­ко-био­ло­ги­ч­ни­те на­у­ки ка­то фун­к­ци­о­нал­на ана­то­мия, въз­ра­с­то­ва мор­фо­ло­гия, фи­зи­о­ло­гия на чо­ве­ка. Спе­ци­ал­на по­д­го­то­в­ка по ме­ди­ко-био­ло­ги­ч­ни­те на­у­ки, пря­ко свър­за­ни с въз­дей­с­т­ви­е­то на фи­зи­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния вър­ху чо­ве­ш­кия ор­га­ни­зъм, ка­то Фи­зи­о­ло­гия на фи­зи­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния, Био­хи­мия на фи­зи­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния, Био­ме­ха­ни­ка на фи­зи­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния, Био­ки­бер­не­ти­ка и уп­ра­в­ле­ние на фи­зи­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния, Спор­т­на ме­ди­ци­на и хи­ги­е­на, Ки­не­зи­те­ра­пия, Ва­ле­о­ло­гия и др.;
  • специална те­о­ре­ти­ко-ме­то­ди­че­с­ка по­д­го­то­в­ка по на­у­ч­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни, пря­ко свър­за­ни с изу­ча­ва­не за­ко­но­мер­но­с­ти­те на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние и спор­та. То­ва оз­на­ча­ва ус­во­я­ва­не на по­ня­тий­ния апа­рат, те­о­ри­я­та и ме­то­до­ло­ги­я­та на на­у­ч­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни, ка­то: Те­о­рия на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние, Ме­то­ди­ка на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние, Те­о­рия и ме­то­ди­ка на спор­т­ния по­д­бор, Методология на на­у­ч­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка­та ра­бо­та в об­ла­ст­та на спор­та, Пси­хо­ло­гия на спор­та, Спор­т­на фи­зи­о­ло­гия и ре­к­ре­а­ция, Со­ци­о­ло­гия на спор­та, Ме­ни­дж­мънт на спор­та, Управление на проекти, Олимпизъм и олимпийско движение и др.;
  • методико-практическа подготовка - Ов­ла­дя­ва­не на ме­то­ди­че­с­ки уме­ния за обу­че­ние по ос­но­в­ни­те спор­т­ни ди­с­ци­п­ли­ни, а съ­що и пра­к­ти­че­с­ки уме­ния за из­пъл­не­ние на спор­т­но-те­х­ни­че­с­ки­те дви­га­тел­ни дей­с­т­вия от спор­то­ве­те: ле­ка ат­ле­ти­ка, гим­на­с­ти­ка, плу­ва­не, спор­т­ни иг­ри (ба­с­ке­т­бол, фу­т­бол, во­лей­бол и хан­д­бал). Усвояване на ме­то­ди­ко-пра­к­ти­че­с­ки уме­ния, свър­за­ни с обу­че­ни­е­то по тан­ци и по­д­ви­ж­ни иг­ри;
  • специализиращата ме­то­ди­ко-пра­к­ти­че­с­ка по­д­го­то­в­ка се ре­а­ли­зи­ра в ос­но­в­ния курс по Ме­то­ди­ка на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние (за началния и про­гим­на­зи­ал­ния етап на ос­но­в­на­та об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен и за сре­д­на­та об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен), и чрез из­би­ра­е­ми­те ди­с­ци­п­ли­ни: Ме­то­ди­ка на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние в пре­ду­чи­ли­щ­ни­те за­ве­де­ния, Ме­то­ди­ка на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние в спе­ци­ал­ни­те уче­б­ни за­ве­де­ния (СУЗ).

Спортна подготовка - При­те­жа­ват уме­ния от спор­то­ве­те - лека атлетика, гимнастика, спортни игри, те­нис на корт, те­нис на ма­са, фи­т­нес и бо­ди­бил­динг, бор­ба, ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­с­ти­ка, и др, включени в учебните програми на СОУ. Специализирана по­д­го­то­в­ка /учебен курс/ по спор­то­ве­те - ски, во­д­ни спор­то­ве, ори­ен­ти­ра­не, ту­ри­зъм и ла­гер­но де­ло, ко­и­то на­ми­рат мя­с­то в из­вън­к­ла­с­ни фор­ми на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние.

Специалистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър по физическо възпитание" се подготвя основно за реализация в различните звена и степени на образователната система в Република България: учител по физическо възпитание, инструктор по различните спортове и организационен работник в областта на физическото възпитание и спорта.

Той реализира разнообразните задачи на физическото възпитание и спорта на учениците от различните степени на училището, както в уроците по физическо възпитание и спорт, така и в другите ( извънурочни) форми и занимания с физически упражнения и спорт: утринна гимнастика, спортни секции, училищни състезания, туристически походи и др.