Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Предназначение на специалиста. Завършилите специалност "Педагогика на музикалното изкуство" са подготвени за работа в съвременните условия на общообразователното училище, детските заведения, извънкласните форми на занимания с музика, детските музикални школи. Специалистите са предназначени за:

 • Преподаватели по музика в начален, среден и горен курс на ОУ;
 • Директори на учебни заведения, провеждащи обучение по музика;
 • Ръководители на вокални групи и оркестрови формации;
 • Преподаватели по музикален инструмент или пеене;

Завършилите бакалавърската образователно-квалификационна степен по специалност "Педагогика на музикалното изкуство"  придобиват:

 1. Широко профилна теоретична подготовка, която включва:
  • Общо научна и общо педагогическа подготовка за изучаване на понятийния апарат, методологията и закономерностите на науките: педагогика /теория на възпитанието и дидактика/ и Психология /обща, възрастова и педагогическа/. Тук се включва и необходимата за всеки съвременен учител подготовка по информационни технологии и чужд език;
 2. Специализирана подготовка, която включва:
  • Музикално-практическите дисциплини като: специален предмет, задължително пиано, задължителен акордеон,  свирене на партитури;
  • Дирижиране хор от клавир, дирижиране на оркестър от клавир;
  • Оркестрация, камерни състави, аранжименти за училищни хорови състави;
 3. Практико-приложна подготовка, която включва:
  • Методика на обучението по музика;
  • Хоспитиране;
  • Педагогическа практика и пред дипломна педагогическа практика в различните степени на общообразователното училище;

Получената подготовка в специалност "Педагогика на музикалното изкуство" дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" да продължават обучението си в следващи  образователни научни степени, както и да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.