Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" е открита през 1992 година. Квалификационната характеристика, учебния план и учебните програми са в съответствие със Закона за Висшето обазование и държавните образователни изисквания на професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по...". Образователните цели на специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" са насочени към специализирана подготовка и реализация на студентите като учители във всички степени на средното общо-образователно училище, специализирани училища и паралелки с изучаване на изобразително изкуство. Специалността е акредитирана с оценка 9,40 за срок от ШЕСТ години и провежда обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" Обучават се студенти от всички региони на странта, както и от съседни държави.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО. Учебният план и учебните програми за специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", образователно квалификациона степен  "Бакалавър" са разработени съобразно Националните стандарти и изиствания на Закона за висшето образование. Задължителните учебни дисциплини са свързани с придобиване на обща и специализирана подготовка, осигуряваща фундаментална и специална подготовка. Включени са учебни дисциплини като: Педагогика, Теория на изобразителното изкуство, Психология, История на световното изобразително изкуство, История на българското изобразително изкуство, Изкуството на ХХ век, Естетика и Анализ и тълкуване на художествени произведения. Избираемите учебни дисциплини са свързани със специфични области от Изобразителното изкуство и допълват компетенциите на студентите - бъдещи учители. Студентите се дипломират след полагане на Държавен практико-приложен изпит в училище и Държавен изпит - писмен и устен, или разработка и защите на дипломна работа. Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на допълни знания по различните видове изобразителни изкуства.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. Обучението в бакалавърската порграма на специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" има за цел да подготвя специалисти с подходяща квалификация и възможности, чрез които студентите да могат да се реализират пълноценно като учители по изобразително изкуство и в други области - свързани с изобразителното изкуство, а също и като художници на свободна практика. Теоритико-методическата и практическа подготовка на специалиста, бъдещ учител по изобразително изкуство, дава възможности да разработва учебна документация относно предвидения материал в обучението по изобразително изкуство, регламентиран от Държавните образователни изисквания, като се съобразява с правилата и изискванията на съответното училище. Учителят по изобразително изкуство получава необходимата практическа подготовка, особено важна в учителската му дейност. Той придобива умения и възможности, които да прилага в класната и извънкласни дейности. Чрез тях създава положително отношение у учениците към художествените дейности, което е предпоставка за изграждане на трайна естетическа култура, необходима за възгледите на всеки млад човек.