Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

В специалността Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, руски, гръцки, китайски) се подготвят бакалаври по български език и по чужди езици с професионална квалификация, която им позволява да се реализират в следните области: учители по български език и литература и по чужд език в средните училища; преподаватели във висшите училища; преподаватели в езикови училища и школи; сътрудници в научни институти, библиотеки и архиви; журналисти в печатни и електронни медии; преводачи в сферата на бизнеса и на държавната администрация и пр.

Срокът на обучение е 4 години. Студентите придобиват теоретични знания и практически умения както в областта на историята и съвременното състояние на българския език и литература, така и за историята и съвременното състояние на съответния чужд език и литература. Обучението по съответния  чужд език започва от нулево ниво. Широкият спектър от знания и умения, придобити по време на обучението, правят студентите от тази специалност особено конкурентни в съвременния динамичен пазар на труда.

В съответствие с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" студентите от специалност Български език и чужд език имат право паралелно да се обучават и по друга специалност - след завършване на първи курс и успешно положен съответен кандидатстудентски изпит.

Обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" завършва със задължителни писмени държавни изпити по български език и литература и по чужд език и устни държавни изпити по български език и литература и по чужд език или защита на дипломна работа, и с практико-приложен изпит интегрален държавен изпит за придобиване на професионална квалификация "учител по български език и литература и по чужд език".