Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Специалността "Начална училищна педагогика" от професионално направление 1.2. Педагогика за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог, начален учител" е насочена към подготовка на висококвалифицираниспециалисти в областта на началното образование, притежаващи фундаментални и специални знания, умения и компетенции за успешно реализиране в учебно-възпитателната и научно-изследователската сфера на педагогическата дейност.Разработената учебна документация на специалността е в съответствие с най-новите тенденции в съдържателното и процесуално-технологично усъвършенстване на системата на началното образование, с отчитане на международния опит и съхранение на националните традиции и постижения в областта наобразованието и възпитанието на съвременния ученик.

Учебният план е предназначен да осигури обучение с оглед специфичните изисквания на Република Гърция.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). В структурата на учебния план са включени задължителни, избираемии факултативни дисциплини: Задължителните учебни дисциплини осигуряват изграждането на базисната общотеоретична и специализираща платформа в подготовката по специалността "Началнаучилищна педагогика". Студентите овладяват знания от различни области на научното познание (педагогика, психология, философия, социология, езикознание). Важно място в цялостната подготовка по специалността заема дидактическата и частнометодическата проблематика.Избираемите учебни дисциплинисе въвеждат от ІV семестър и дават възможност да бъде разширена и надградена общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността.Факултативните учебни дисциплинипредоставят възможност за обогатяване на знанията, уменията и компетенциите на студентите, в зависимост от разнообразната насоченост на техните интереси.

Успешно завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен «бакалавър» и професионална квалификация «педагог, начален учител». Те са подготвени за осъществяване на професионална учебна и възпитателна дейност в началния етап на основната образователна степен на общообразователното училище и на специализираните и профилираните училища.

Завършилите бакалавърска специалност "Начална училищна педагогика" имат следните възможности за професионална реализация:начален учител;учител-възпитател в началното училище;възпитател в извънучилищни институции за деца;преподавател в школи за работа с деца;консултант-експерт в различни институции, работещи по проблемите на децата в начална училищна възраст.Като допълнителна квалификацияимат възможност за получаване на второ висше образование; продължаване на образованието в образователно-квалификационна степен "магистър" и образователно-научна степен "доктор"; участие в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.