Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Реклама на специалността в YouTube

Специалност "Социална педагогика" отговаря на необходимостта от подготовка на високо квалифицирани специалисти, които отговарят на динамичните социални процеси и дълбоките трансформации във всички социални структури. В рамките на обучението по специалността се подготвят професионалисти, които могат да усъвършенстват и развиват системата от социално-педагогически услуги в контекста на многообразните и задълбочаващите се възпитателни проблеми в днешното общество.

Учебната документация на специалността е разработена в духа на модерната социална и образователна политика, насочена към максимално индивидуализиране на общественото възпитание и социално-педагогическите услуги с цел утвърждаване на социалната сигурност, хармония и благополучие.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра).

Обучението в бакалавърската програма по социална педагогика има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна дейност в работни полета със специфични социално-педагогически проблеми.

Студентите, успешно завършили обучението по специалност "Социална педагогика" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобиват професионална квалификация "социален педагог". Те са подготвени да оказват педагогическа, експертна, консултантска и организационна помощ на деца, възрастни и стари хора със социално-педагогически проблеми и да извършват възпитателна и организационна дейност в училищна и извънучилищна среда.

Бакалавърът по социална педагогика има следните възможности за професионална реализация:

  • В системата на Министерство на образованието, младежта и науката:

-       възпитател в основни и средни училища, социално-педагогически интернати, помощни и специални училища, в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в детски селища, в извънучилищни учреждения и центрове за работа с деца и младежи, в различни ваканционни структури, възпитателни училища-интернати (ВУИ);

-       възпитател и социален педагог в помощни училища и помощни училища - интернати;

-       педагогически съветник в училища;

-       експерт към регионалните инспекторати по образование по въпросите, свързани със специфични образователни потребности и поведенчески отклонения на децата;

-       експерт в общински отдел "Образование";

-       консултант и експерт в социално-педагогически центрове и кабинети, в социално-терапевтични институции, в центрове за социални грижи, в домове за възрастни хора, за лица в неравностойно социално положение;

-       консултант и организатор на социокултурни дейности в различни възрастови, етнически и професионални общности, в неправителствени и благотворителни организации и в системата на непрекъснатото образование;

-       аналитичен специалист в образованието като изследовател в областта на социалната педагогика.

  • В системата на Министерство на вътрешните работи:

-       инспектор в детски педагогически стаи;

-       социален педагог в домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни;

-       социален педагог към комисии и центрове за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, в пробационни служби за лица с девиантно и делинквентно поведение;

-       обществен възпитател.

  • В системата на Министерство на правосъдието:

-       възпитател и социален педагог в пенитенциарни институции;

-       възпитател и социален педагог в поправителни домове и пробационни центрове.

  • В системата на Министерство на труда и социалната политика като:

-       експерт в общинските комисии за закрила на детето, в отделите за закрила на детето към общинските дирекции "Социално подпомагане".