Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Подготовката за учителската професия и реализацията й при взаимодействие с деца от предучилищна възраст означава теоретическа и практическа готовност на учителя за осигуряване, стимулиране и регулиране на личностното им създаване. В този смисъл подготовката на студентите - бъдещи детски учители в специалността "Предучилищна педагогика и чужд език" е разчетена върху овладяването на съществени, взаимосвързани и почти йерархизирани сфери на научното познание, имащи определена цел и съдържание и разкриващи спецификата на педагогическата наука за възпитание, образование и социализация на деца от предучилищна възраст. Тяхната конкретизация е в учебния план на специалността.

Обучението в бакалавърската програма по Предучилищна педагогика и чужд език има за цел да подготви специалисти с висше образование по специалност "Предучилищна педагогика и чужд език" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "Педагог, детски учител и детски учител по чужд език".

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). В структурата на учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка по специалността. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области (педагогика, психология, социология, философия) и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер. Практическата подготовка на студентите включва практически упражнения, хоспетиране и преддипломна практика.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети. Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на специалисти в страната, успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в чужбина.

Придобиването на висше образование по специалност "Предучилищна педагогика и чужд език" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "Педагог, детски учител и детски учител по чужд език" е базисният компонент за професионална реализация в детски групи на Обединени детски заведения, Целодневни детски градини, Полудневни детски градини, Санаториални детски градини, Домове за деца-сираци до 6 години, Полудневни детски градини, Санаториални детски градини, Домове за деца-сираци до 6 години, Домове за деца със специални педагогически потребности, в Детски ясли, в Семейството като домашни възпитатели и учители по чужд език на деца до 6 години, в Центрове и школи, като преподаватели по чужд език.

Завършилият бакалавърска степен "педагог, детски учител и детски учител по чужд език" има възможност да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър".