Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Специалността «Начална училищна педагогика и чужд език» е насочена към подготовка и квалификация на учители за началния етап на основната образователна степен в съответствие със съществуващата потребност от специалисти с необходимите знания, умения и компетенции, изграждащи цялостната структура на професионалната педагогическа компетентност. Специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" отговаря на съвременните изисквания и очаквания на обществото по отношение на сложната дейност, свързана с обучението, възпитанието, социализацията и развитието на учениците в началните класове. Разработената учебна документация на специалността е в съответствие с най-новите тенденции в съдържателното и процесуално-технологично усъвършенстване на системата на началното образование, с отчитане на международния опит и съхранение на националните традиции и постижения в областта на образованието и възпитанието на съвременния ученик.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). В структурата на учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини осигуряват изграждането на базисната общотеоретична подготовка на студентите и е свързана с овладяване на знания от различни области на научното познание (педагогика, психология, философия, социология, езикознание). Важно място в цялостната подготовка по специалността заема дидактическата и частнометодическата проблематика.

Избираемите учебни дисциплини дават възможност да бъде разширена и надградена общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Факултативните учебни дисциплини предоставят възможност за обогатяване на знанията, уменията и компетенциите на студентите, в зависимаст от разнообразната насоченост на техните интереси.

Студентите, които завършват успешно обучението си по специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобиват професионална квалификация "педагог,  начален учител и начален учител по чужд език". Те са подготвени за осъществяване на професионална учебна и възпитателна дейност в началния етап на основната образователна степен на общообразователното училище и на специализираните и профилираните училища, както и да осъществяват чужджезиково обучение по съответен език.

Завършилите бакалавърска специалност "Начална училищна педагогика и чужд език" имат следните възможности за професионална реализация: начален учител; учител по чужд език в началния етап на основната образователна степен; учител-възпитател в началното училище; възпитател в извънучилищни институции за деца; преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности; преподавател в школи за работа с деца; преподавател по чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета; консултант-експерт в различни институции, работещи по проблемите на децата в начална училищна възраст.

Завършилият бакалавърска степен "педагог,  начален учител и начален учител по чужд език" има възможност: да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър".