За обучение в Университета могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

 • Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
 • Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности;
 • Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката (МОН);
 • Лицата, завършили висше образование и придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

 • Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
 • По реда, установен за български граждани, за обучение в Университета могат да кандидатстват чуждестранни граждани, ако:
 • имат двойно гражданство, едното от които е българско;
 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР на Република България;
 • имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Приемът на студенти в Университета се извършва в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България, както следва:

 • Чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета.
 • С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 г. вкл.
 • С оценки от конкурсни изпити, положени през 2024 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка).
 • С резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художественотворчески и спортни прояви, подробно описани в кандидатстудентския справочник.

Студентите заплащат годишна такса за обучение, определена с Решение на Министерския съвет на Република България, която се внася на две равни вноски в началото на всеки семестър.

От заплащане на такси за обучение еднократно се освобождават лица, които са:

 • кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
 • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

При записване на следваща бакалавърска или магистърска програма тези лица не се освобождават от заплащане на такси и могат да се обучават само срещу заплащане. От заплащане на такси за обучение се освобождават и студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.