Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Филмова и телевизионна режисура е широкопрофилна специалност, формираща базовата подготовка за професията режисьор на игрални, документални филми, на кратки форми /клипове и др./ за киното и телевизията. Осъществява се в четиригодишна бакалавърска програма, съдържаща както сериозен професионално специализиращ корпус от учебни дисциплини, така и дисциплини, чрез които студентите могат да развият своята обща култура, знания и умения в различни области на културата, изкуството, мениджмънта и др. Получената подготовка дава възможност и за развиване на собствен бизнес в областта на медийното производство, както и за изява в рекламни фирми, ефирни и кабелни комерсиални телевизии, в киното. Завършилите студенти придобиват висше образование, отговарящо на съвременните художествени, технически, културни и обществени изисквания. Обучението е ориентирано към придобиването на максимално широк спектър от знания, умения и компетентности, необходими за успешната реализация. Получаването на добра специална подготовка е гарантирано, от една страна, чрез учебните планове, разработени съгласно Системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, а от друга - с непрекъснато обновяващата се материална база. Въведени са текущи практики, които допълват специфичната част на практическите упражнения и затвърждават професионалните знанията и уменията на студентите, както и способността им за работа в екип. Формата на обучение е редовна.

От учебната 2007/8г. в Катедра по телевизионно и киноизкуство се обучават студенти по акредитирани магистърски програми по "Филмова и телевизионна режисура" за специалисти и неспециалисти.