Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Обучението на студентите се организира на принципа на творческото ателие, в класове до 12 души, ръководени от художествен ръководител хабилитирано лице, избрано от катедрения съвет и одобрено от Факултетния съвет. Към момента (учебната 2015-2016 година) художествените ръководители в специалността са доц. Огнян Спиров, доц. Николай Ламбрев-Михайловски и доц. Недялко Делчев..

Спецификата на специалност Актьорско майсторство изисква упражненията по практическите дисциплини да се водят в групи, съответно:

  • актьорство до 3 души;
  • Театрални форми и техники; Куклено-театрално изкуство; Актьорско майсторство пред камера и микрофон, Сценично движение, Сценичен бой и Пантомима до 4 души;
  • Сценично слово (Техника на говора и Словесно-изпълнителско изкуство); Солово пеене до 2 души;
  • Теория и практика на словесното общуване, Театрализирани дейности и зрелища, Музикални средства в драматичния театър, Сценични танци, Български народни танци и Характерни танци до 6 души;
  • Работа върху моноспектакъл, Вариететни танци и Музикален инструмент индивидуално;
  • студентите-чужденци изучават Правоговор един час седмично повече от студентите-българи в група до 2 души.

Текущата учебна практика е задължителен елемент от обучението и се провежда в V, VІ и VІІ семестър в Учебен театър при условия, максимално близки до професионалните. Учебната практика в VІІ-ми семестър както и преддипломната актьорска практика в VІІІ-ми семестър, освен в Учебния театър може да бъде проведена в професионален театър.