Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалността "Българска народна хореография" в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград съществува от 1997 година. Тя е приемник на специалността "Хореографска педагогика", която съществува от 1992 година.

С решение на АС на ЮЗУ "Н.Рилски"  от 18.12.1991 г. се разкрива специалността "Хореографска педагогика" , която започва да приема студенти по държавна поръчка, редовно и задочно обучение през учебната 1991/92 година. Впоследствие тя е преименувана в "Българска народна хореография" и е включена в държавния регистър на специалностите във висшите училища /ДВ бр.8/ с Постановление No 4 от 14.01.1998 година за приемане на НЕДИ за придобиване на висше образование по специалността "Българска народна хореография" от професионално направление "Музикално и танцово изкуство", 8.3, "бакалавър" и "магистър".

Обучението е насочено към създаване на специалисти по "Българска народна хореография" с висока професионална квалификация, способни да реализират придобитите по време на следването знания и умения за решаване на художествено-творчески задачи, педагогическа, научно-изследователска и теоретична дейност и хореографска критика. Тя е уникална специалност, която осигурява изграждането на нов тип творци, съчетаващи висок професионализъм като хореограф и педагог. Това определя нейното място в университетската структура, освен в национален мащаб и в географския регион на Югоизточна Европа.

Овладявайки достиженията в теорията и практиката на съвременното българско изкуство, опирайки се на традициите, опита и постиженията на най-видните български творци, хореографи, музиканти, художници, етнографи, културолози и др. към безценното богатство на българския музикален и танцов фолклор, бъдещите специалисти ще намерят своето личностно и авторско присъствие и творческа реализация чрез създаване на нови високохудожествени авторски хореографски произведения.

Основното което отличава нашата специалност от подобни в други висши учебни заведения е заложено в самата концепция на учебния план. Обучението се провежда на основата на българските народни танци, но заедно с тях се изучават с достатъчен хорариум дисциплините: Спортни танци, Класически танци и Танци на народите, което им дава възможност да изберат един от предложените видове танци като избираеми дисциплини. Това дава възможност да се реализират и като широко профилни специалисти в областта на хореографията.