Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистът завършил образованието си в степен "бакалавър" на специалността "МОДА" придобива право да се реализира като художник-дизайнер, стилист и проектант на облекло и аксесоари. Подготовката на студентите позволява да се реализират и като художници в областта на приложно-декоративните тъкани и художници в областта на рекламния и графичен моден дизайн.Учебният процес се основава на художествено-творчески дейности, насочени към развитие на креативното, дивергентното и конвергентно мислене у студентите и усъвършенстване на практическите и художествени умения. Това им позволява те да се реализират като художници на свободна практика.

По време на обучението си студентите получават общотеоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, изящното и приложно изкуство, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на:

1. Теоретични знания и култура в областта на модата, като социокултурен феномен. Студентите се запознават не само с историческото развитие на световното и българско облекло, аксесоари и площен текстил, но и със съвременните измерения на модата у нас и в света.

2. Поради спецификата на модния дизайн особено внимание е отделено върху формирането на умения и способности за художествено проектиране, конструиране и моделиране на съвременно облекло, художествената обработка на материалите (декорация, десениране, тъкане и др.) маркетинг и реклама на облеклото.

3. Комплексният творчески характер на художественото конструиране изисква студентите да притежават не само художествени, но и определени технико-технологични познания за свойствата и характера на материалите, за технологичните алгоритми и процеси при обработката на облеклото, за организацията и управлението на производството на облекло.

4. Изграждат се умения за разработване на  художествено-тематични модни колекции, реализирането и представяне им.

Тази подготовка ще им даде възможност да се реализират като художници-проектанти на облекло, аксесоари и допълнения към него.

Подготовката им позволява също да се реализират като художници в областта на приложно-декоративните тъкани за облекло, художници в областта на рекламния и графичен дизайн на модата. По-задълбочени знания в тези направления, студентите биха могли да получат в по-нататъшната си подготовка в магистърската степен.