Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

1. Спецификата и перспективност на специалността.

Развитието на съвременното общество зависи основно от електронните, информационни и комуникационни технологии, които са взаимосвързани. Комуникационната техника и технологии е основен двигател за съвременното развитие на информационното общество.

Завършилите специалността Информационни и комуникационни технологии получават професионални компетенции и перспективи за развитие при производството, използването, внедряването и експлоатацията на комуникационни системи в областта на стационарните, мобилните, безжични комуникации; компютърните и информационните технологии; техническите средства и технологии за охрана, сигурност и защита, както и адаптивни способности и умения за работа в екип.

2. Образователна мисия на специалността

Целта на обучението по специалността е студентите да усвоят необходимите фундаментални и общоинженерни знания; да получат задълбочена специална и много добра практическа подготовка; да прилагат информационни технологии; да бъдат с добра обща култура и да могат самостоятелно да усъвършенстват знанията и уменията си.

Тези цели се реализират чрез съчетаването на:

фундаментални знания по електротехника, електроника, компютърни науки;

общоинженерни и икономически знания;

широкопрофилни професионални и практически знания и умения по пренасяне, обработка и съхранение на информация, комуникационни вериги, цифрови устройства, радиокомуникационна техника, комуникационни преобразувателни устройства, измервания в комуникациите, оптични комуникации, комутационна и мултиплексна техника, компютърно проектиране, мобилни устройства, компютърни комуникации, промишлени комуникации, преносни среди в комуникациите, интернет технологии.

Специфично за обучението е силно застъпената практическа подготовка, което е гаранция за успешна професионална реализация.

3. Основание за получаване на добра подготовка по специалността

Учебната документация отразява изискванията на потребителите на кадри, новите тенденции в развитието на комуникационната техника и технологии и образователните технологии. Внедрено е мултимедийно обучение. В обучението по специалността са ангажирани висококвалифицирани университетски преподаватели, включващи 4 професори, 14 доценти, 8 доктори и 6 асистента.

Студентите се включват в научноизследователски проекти, за което е осигурена е добра материално-техническа база.

4. Професионална реализация

Завършилите специалност Информационни и комуникационни и технологии могат да се реализира във всички частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, службите за сигурност и отбрана, чийто предмет на дейност е в областта на телекомуникациите, компютърните и информационните технологии, производство, експлоатация, инженеринг, монтаж и сервиз, продажба и дистрибуция, поддържане и администриране на оборудване и мрежи, като ръководител на колективи и звена за охрана на имуществото на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност, сервизни специалисти в телекомуникационни фирми и оператори, кабелни и телевизионни оператори, телевизионни и интернет доставчици, регионални и общински фирми за сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи; ръководители при поддръжката, ремонта, експлоатацията и техническото осигуряване на комуникационни системи; учители в специализирани средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.