Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 рограмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

1. Спецификата и перспективност на специалността.

Завършилите специалност Компютърни системи и технологии са подготвени за професионална дейност в една от най-перспективните технически области, свързана с използването и внедряването на компютърни системи и технологии във всички сфери на стопанската дейност на страната - промишленост, държавен и частен бизнес, здравеопазване, транспорт, банково дело, комуникации, екология, образование, услуги и др.

2. Образователна мисия на специалността

Целта на обучението по специалност Компютърни системи и технологии е да осигури система от фундаментални знания и умения, които са адекватни на съвременните бързо развиващи се компютърни системи и технологии. Завършилият бакалавър по Компютърни системи и технологии трябва самостоятелно да усъвършенства своите знания и умения, да владее основните компютърни средства и технологии, да притежава необходимите компетенции и професионализъм за анализиране, изграждане, интегриране и реализиране на компютърни системи.

Тази цел се реализира чрез съчетаването на:

  • фундаментални знания по електротехника, електроника и компютърни науки;
  • специални знания, които формират широкопрофилни професионални и практически  умения по: операционни системи, синтез и анализ на алгоритми, компютърна периферия и интерфейси, бази от данни, микропроцесорна техника, оптични комуникационни системи, сензори и сензорни мрежи, технологии в интернет, приложения за мобилни операционни системи, компютърни мрежи, мрежова и информационна сигурност, специализирани компютърни системи, мултимедийни технологии и др.

Специфично за обучението е силно застъпената практическа подготовка, което е гаранция за успешна професионална реализация.

3. Основание за получаване на добра подготовка по специалността

Обучението на бакалавъра по Компютърни системи и технологии е съобразено със световния опит и задълбочен анализ на учебни планове и програми за аналогични специалности на наши и чуждестранни висши учебни заведения.

Учебната документация отразява изискванията на потребителите на кадри и новите тенденции в развитието на компютърните системи и технологии. В обучението по специалността са ангажирани висококвалифицирани университетски преподаватели, включващи 6 професори, 18 доценти, 10 доктори и 6 асистента.

4. Професионална реализация

Завършилите тази специалност могат да се реализира във всички частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, службите за сигурност и отбрана, чийто предмет на дейност е в областта на телекомуникациите, компютърните и информационните технологии, производство, експлоатация, инженеринг, монтаж и сервиз, продажба и дистрибуция, поддържане и администриране на оборудване и мрежи, като ръководител на колективи на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Те могат да продължат образованието си в докторски програми.