Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

1. Спецификата и перспективност на специалността.

Електрониката е една от най-високо технологичните и динамично развиващи се индустриални области.

Тя има съществено влияние и приложение в много други научни и технически направления. Завършилите инженери специалността "Приложни електронни системи" придобиват адаптивни способности, уменията за работа в екип, професионални компетенции и перспективи за успешна професионална кариера за производство, анализиране и проектиране, експлоатацията, настройката, диагностиката, поддържане и ремонт на електронни възли и устройства, внедряване на системи за автоматизирано управление, базирани на PLC технологии чрез съвременни промишлени комуникации и интерфейси.

2. Образователна мисия на специалността

Целта на обучението по специалността е да се усвоят необходимите фундаментални и общо инженерни познания, задълбочена специална и много добра практическа подготовка; да прилагат информационни технологии; да бъдат с добра обща култура и да могат самостоятелно да усъвършенстват знанията и уменията си, да притежават добра езикова комуникативност, чрез което да поддържа своето професионално ниво на съвременно равнище.

Тези цел се реализират чрез съчетаването на:

  • фундаментални знания по инженерна математика, електротехника, електроника, компютърни науки, материалознание;
  • общо инженерни знания;
  • общи за специалността знания като аналогова цифрова електроника, електронни устройства, измерване на електрически и неелектрически величини, технически средства за автоматизация, сензори и сензорни мрежи, микропроцесорни и микроконтролерни системи, системи за сигурност и др.

Специфично за обучението е силно застъпената практическа подготовка, гаранция за успешна професионална реализация.

3. Основание за получаване на добра подготовка по специалността

Учебната документация отразява изискванията на потребителите на кадри, новите тенденции в развитието на електрониката и образователните технологии. Внедрени са мултимедийни и интерактивни технологии в обучението. В обучението на студентите по специалността, са ангажирани висококвалифицирани университетски преподаватели. По време на обученито си студентите се включват в научноизследователски проекти и изследвания.

4. Професионална реализация

Инженерът - бакалавър по "Приложни електронни системи" може да се реализира във всички частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, електронни и информационните технологии, производство, експлоатация, инженеринг, монтаж и сервиз, продажба и дистрибуция на електронни устройства и системи, поддържане и администриране на индустриални компютърни мрежи, сервизни специалисти във фирми за електронна техника и информационна техника и технологии, регионални и общински фирми за сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи; ръководители при поддръжката; учители в специализирани средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност, могат да продължат образованието си в магистърски програми по същото или друго професионално направление.