Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" е акредитирана по професионално направление 5.1. Машинно инженерство до 2024 год. от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Специфика и перспективност на специалността

Специалността "Моделиране, технология и мениджмънт в шевната индустрия" е ориентирана пряко към шевната индустрия. След завършване на специалността Вие ще придобиете широки технически, конструкторски, технологични, дизайнерски и мениджърски  знания и умения конкретно в областта на шевния отрасъл.

Тази насоченост на специалността е обвързана с широката социална значимост на шевното производство за страната и особено за Югозападния регион и отговаря на потребностите от кадри с високо технологично образование.

Облеклото винаги е било и ще бъде една от жизнено важните потребности за всеки човек, затова и специалисти в областта на шевната индустрия винаги ще се търсят!

Образователна мисия на специалността

Целта на обучението по специалността е да се усвоят необходимите теоретични знания и практически умения, за да можете:

  • да организирате производствен процес в шевна фирма или нейно звено;
  • да контролирате и координирате дейностите при внедряването на нови шевни изделия;
  • да анализирате и използвате творчески съвременните технически постижения, компютърна и измервателна техника;
  • да разработвате конструкторска, технологична и техническа документация в областта на шевната индустрия.

За целта ще получите задължителен обем от знания чрез съчетаването на:

  • общоинженерни фундаментални знания по математика, инженерна физика, материалознание, инженерна графика, механика с теория на машините и механизмите, компютърна техника и използване на готови програмни продукти и др;
  • текстилен фундамент по текстилно материалознание и изпитвания, машини и процеси в предачеството, тъкачеството и трикотажното производство, нетъкани текстилни материали, апретура на текстилните материали;
  • фундаментални знания по специалността: конструиране и моделиране на облеклото, технология на облеклото, машини и съоръжения в шевното производство, технологични линии в шевното производство, комплексно изработване на шевни изделия, мениджмънт и маркетинг на шевното производство, значителен обем от практическо обучение по шевно производство, което ще осигури обвързване на теоретичните знания с практическите Ви професионални умения и др.

Основание за получаване на добра подготовка по специалността

За обучението Ви по специалността в областта на шевните технологии е осигурена най-добрата материално-техническата база у нас. Оборудвани са две технологични лаборатории по шевно производство със съвременнни конвенционални и специални шевни машини, както и съоръжения за влаго-топлинна обработка.

Обучението по специалността се води от висококвалифициран преподавателски състав, включващ: двама професори, единадесет доценти, трима доктори и трима асистенти.

Колективът от специалисти в катедра "МТТ", водеща обучението по специалността,  развива задълбочена научно-изследователска работа, като създава условия в нея активно да участват и студенти.

Всеки от Вас, според интересите си ще има възможност да се включва в различни научно-изследователски колективи.

В резултат на съвместната работа на преподаватели и студенти по научно-изследователски проекти, технологичните лаборатории са обогатени с новосъздадени съвременни  компютърно-интегрирани измервателни системи за отчитане на температурата на текстилните материали при влаготоплинната обработка, за изследване силата на опън на игления конец при шевните машини.

В обучението по специалността са внедрени актуални съвременни софтуерни продукти и оборудване - специализирана софтуерната програма за изчисляване разхода на шевен конец на фирмата COATS; съвременни технически приспособления на фирмата INA TRADING и др.

Екипа от преподаватели включва активно в образователните дейности мултимедийно обучение, посещения в реални производствени условия, възможности за самостоятелна допълнителна подготовка.

Реализация на завършилите специалността

След завършване на специалността ще можете да се реализирате успешно, както в големи екипи и фирми, така и самостоятелно в собствени фирми за проектиране и производство на шевни и текстилни изделия; да разработвате конструкторска, технологична и технико-икономическа документация за шевното производство, ползвайки съвременни компютърни системи; да извършвате ремонт и поддръжка на шевни машини; да проектирате технологични процеси,  както и да извършвате търговска и логистична дейност.

Завършилите досега специалността са търсени кадри; ползват се с авторитет сред специалистите в шевния бранш; успешно се реализират в елитни наши и чужди фирми, свързани с шевната индустрия.

Възможности за разширяване на професионалната подготовка и продължаване на обучението

По време на обучението си по специалността за студентите е осигурена възможност да получат и допълнителна квалификация за педагогическа правоспособност.

След завършване на специалността ще можете да продължите образованието си в образователно-квалификационна степен "Магистър" по същата или сродна специалност, по учебни планове, утвърдени от съответното висше училище.