Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Студентите от специалност Информационни системи и технологии в образователно-квалификационна степен Бакалавър получават добра теоретична подготовка и практико-приложни знания и формират професионални качества, които им дават възможност успешно да се реализират като специалисти по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), разработчици на софтуер и софтуерни приложения, системни и мрежови администратори, проектанти на бази от данни, графични дизайнери, специалисти по софтуерни технологии, приложни програмисти, разработчици на уеб съдържание и мултимедия и др., както и да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен Магистър.

По време на обучението се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини от областта на информатиката и приложната математика, чужд език и спорт. По групи и области дисциплините са разпределени както следва: 33 задължителни дисциплини, 10 избираеми дисциплини от 7 групи, чужд език в 2 части и спорт в 4 семестъра. Общият хорариум за 4-годишния период на обучение е в рамките на 2265 часа аудиторна заетост. Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в библиотека и в компютърна зала, консултации.

Обучението се извършва основно от Природо-математическия факултет, както и от Филологическия факултет и Факултет Обществено здраве и спорт, които отговарят съответно за чуждоезиковото обучение и занятията по спорт.