Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет

 Анотация

Студентите от специалност Информатика в образователно-квалификационна степен Бакалавър получават добра теоретична подготовка и практико-приложни знания и формират професионални качества, които им дават възможност успешно да се реализират като програмисти, системни и мрежови администратори и проектанти, графични дизайнери, специалисти по софтуерни и хардуерни технологии, както и да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен Магистър и в образователната и научна степен Доктор.

По време на обучението се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини от областта на информатиката и математиката, чужд език и спорт. По групи и области дисциплините са разпределени както следва: 26 задължителни дисциплини, 10 избираеми дисциплини от 7 групи, чужд език в 2 части, спорт в 4 семестъра. Общият хорариум за 4-годишния период на обучение е 2265 часа аудиторна заетост. Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в библиотека и в компютърна зала, консултации.

Обучението се извършва основно от Природо-математическия факултет, както и от Филологическия факултет и Факултета по педагогика, които отговарят съответно за чуждоезиковото обучение и занятията по спорт.