Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Професионална квалификация "Математик"

Специалността "Математика" е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.5 Математика. Обучението на специалността е с продължителност 4 години.

Обща характеристика на специалността. Специалността "математика", чрез задължителните дисциплини, включени в учебния план, осигурява фундаментална широкопрофилна подготовка по математика, а чрез избираемите и факултативните дисциплини по-задълбочени знания в избрана от  студентите математическа област или област от информатиката, икономиката, екологията, бизнеса, правото и др. Завършилите тази специалност имат фундаментални знания в математическите области: алгебра, геометрия, математически анализ, комплексен анализ, диференциални уравнения, вероятности и статистика, числени методи, математическо оптимиране, аналитична механика, както и по дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми и информационни технологии. Специалистите от специалност "Математика" имат и задълбочени теоретични знания и умения за решаване на математически проблеми, а така също и умения за програмиране. В учебния процес придобиват умения и знания за самостоятелно търсене на информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, както и добро владеене на английски език.

Компетенции на специалността. Специалистите от професионално направление "Математика" притежават следните знания и умения:

  • Знания на основните концепции, принципи, теории и резултати в отделните области на математиката.
  • Задълбочени знания в "елементарната" математика (като изучаваната в средното училище).
  • Знания за специфични програмни езици или софтуер.
  • Знания по английски език и информационни технологии.
  • Умения да показват математическо разсъждаване, изчисляване и манипулиране; владеене на математическите означения и език и способността да обяснява сложни твърдения, в които се използват; построяване на строги доказателства и показване владеене на различни методи на математическо доказателство; показване на количествено мислене; от количествени данни да извличат качествена информация; анализиране на данни от експериментални изследвания; проектиране на експериментални изследвания; моделиране на ситуация; работа с математика в интердисциплинарен контекст; използване на изчислителни инструменти за получаване на информация и като помощно средство към изчислителни процеси; да съобщават математически знания на нематематици.

Професионална реализация (перспективи за реализация). Специалистите от тази специалност, след завършване на бакалавърска степен, са подготвени да прилагат знанията по математика в различни области от обществения живот.

Могат да продължат образованието си в магистърска степен на обучение, а след това в образователна научна степен "Доктор", което им дава възможност да се реализират като преподаватели във висши училища и научни работници в научни институти. Освен тава много добрата им подготовка по  математика им дава възможност да специализират в области като математическа икономика (финансова математика), когнитивните науки, химия, физика, екология, лингвистика и др.

Гъвкавост на обучението по специалността. В ПМФ (Природо-математически факултет) са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнително професионална квалификация "Учител по математика, информатика и информационни технологии"; придобиване на втора или на нова специалност в  рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна обучаваните; придобиване на нова специалност; преместване в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити, са дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика. Тази информация присъства в кандидатстудентския справочник на ЮЗУ, както и на www.swu.bg