Покана за набиране на обучаеми по предприемачески умения

Покана за набиране на обучители по предприемачески умения

Покана за набиране на преподаватели за изходяща мобилност


Покана за набиране на студенти и докторанти за изходяща мобилност


Покана обучаеми по английски език


Покана обучаеми по дигитални умения

Покана за избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми

Покана за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на тема "Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание"

Покана за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език

Плакат

Бланка

Покана за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013

Покана за набиране на обучаеми по предприемачески умения - II група

Кариерна борса в ЮЗУ „Неофит Рилски“ с участието на водещи организации в химическата индустрия (22.03.2023 г.)