2022-11-09

Екипът на проект UniverCity кани желаещите да подадат проектно предложение по втората покана от пилотния конкурс Community Research Awards (Малки награди/грантове за изследователски проекти по проблеми на местните общности).

Целите на поканата са:

1) Да приложи експериментално подход за финансиране на проектни идеи, предложени от физически лица или неформални екипи, които стимулират академичното познание в близост и помощ на общността;

2) Да насърчи гъвкави инициативи, освободени от административното бреме на централизираните институционални програми.

Максималната продължителност на проектите е 6 месеца.

Допустими са индивидуални кандидати или екипи, представлявани от своя ръководител.

Размерът на гранта е до 3 468 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.12.2022 г.

Работният език на поканата е английски – като оценител ще бъде поканен представител на чуждестранните партньори.

Условия и документи за кандидатстване.