Д-р Дик Смакман от Университета в Лайдън (Нидерландия) изнесе открита лекция пред студенти, докторанти и преподаватели от Филологическия факултет и от други факултети на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той представи своята


визия за преподаването на английския език като втори от социолингвистична гледна точка. Лекцията предизвика интерес у присъстващите и пространна дискусия. След лекцията д-р Смакман проведе уъркшоп, посветен на предизвикателствата, свързани с писането на дисертационен труд, провеждането на изследвания и публикационната дейност, който бе предназначен за докторантите.

Д-р Смакман е на посещение в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в рамките на договор по програма „Еразъм +“ между Филологическия факултет и Университета в Лайдън.