2022-05-17

Списание „Балканистичен форум“ (Balkanistic Forum), издавано от Международния университетски семинар за балканистични проучвания към Филологическия факултет и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, получи най-високия SJR ранг 1 (Q1) в областта на литературата и литературната теория за 2021 година.

SCImago Journal Rank или SJR индикатор е наукометричен показател за влияние на научни списания, който отчита както броя цитирания, получени от списанието, така и престижа и значимостта на списанията. Най-високият ранг е ранг Q1.

Главен редактор на „Балканистичен форум“ е доц. д-р Петър Воденичаров от Югозападния университет. Редакционната колегия включва известни учени от Австрия, САЩ, Сърбия, Румъния, Турция и България и преподавателите от Югозападния университет: доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Маринела Младенова, доц. д-р Елена Тачева, проф. Стилян Стоянов, доц. д-р Илия Недин, д-р Нурие Муратова, д-р Милена Ангелова и д-р Милен Малаков.

По-висок ранг от досегашния– Q3 за 2021 г. в областта на литературата получи и списание „Езиков свят“, издавано от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Главен редактор на списанието е проф. д.ф.н Магдалена Костова-Панайотова. Част от редакционната колегия са: проф. Дейвид Инграм, проф. Сергей Бирюков проф. Иван Касабов, проф. Елена Узеньова, проф. Василка Радева, проф. Мария Добрикова, проф. Лиу Джъбай, проф. Димитър Бело, д-р Ваня Станишич, проф. Ана Хамлинг и проф. Мотоки Номати.