Доц. д-р Димитрина Стефанова, доц. д-р Славянка Ангелова, гл. ас. д-р Милена Янкова и гл. ас. д-р Славка Попова проведоха 5-дневна мобилност с цел обучение и с цел преподаване във Факултета по журналистика и комуникационни науки на Държавния университет на Молдова, Кишинев.

Още в първия ден от мобилността преподавателите взеха участие в международна кръгла маса по повод Световния ден на свободата на печата – 3 май, организирана от Факултета по журналистика и комуникационни науки. На събитието присъстваха преподаватели от университетски центрове в страната и чужбина, сред които и представител на Университета в Букурещ. Дискусиите по време на събитието бяха фокусирани върху феномена дезинформация и пропаганда. Акцент беше поставен върху ролята на университетските институции в процеса на култивиране сред младите специалисти по комуникации на правилните ценности в професията – почтеност, честност и справедливост.

Отново в контекста на Световния ден на свободата на печата, представителите на Правно-историческия факултет бяха гости на годишното събитие, озаглавено „Клетвата на журналиста и комуникатора“, в което над 100 студенти от Факултета по журналистика и комуникационни науки, положиха клетва за професионална почтеност. Актът е символичен и има за цел да внуши на бъдещите журналисти и комуникатори от университетските скамейки важността на спазването на Деонтологичния кодекс в професионалната дейност.


Еразъм+ дейността включваше работни срещи с преподаватели от факултета и с декана доц. д-р Виктория Буликану, на които бяха обсъдени спецификите в дейността на двата университета, особеностите в учебните планове и програми, и други.

Гл. ас. д-р Милена Янкова и гл. ас. д-р Славка Попова изнесоха цикъл от лекции пред студенти от факултета по теми от сферата на комуникациите и връзките с обществеността, съобразно предварително съгласувана с приемащата институция програма.

Основата на международното академично сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Държавния университет на Молдова бе положено от гл. ас. д-р Милена Янкова през декември 2018 г. със спечелването на проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 107 – мобилности между програмни и партниращи страни, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси на Република България.

Цялата дейност, свързана с мобилността на преподавателите от Правно-историческия факултет, е под знака на Университетската Харта Еразъм+.  Проектът цели подобряване на междукултурния диалог между университетските представители на страните по проекта, нови възможности за кариерно развитие на участниците в мобилността, модернизация на образователните политики на двете институции и поставяне на основите за ползотворно сътрудничество за последваща студентска мобилност. Проектът е интересна платформа за сътрудничество, тъй като опитът, споделян с партньори от други европейски страни ще бъде ценен и за двата университета.