В Югозападния университет „Неофит Рилски“ за поредна година се проведоха Националните филологически четения за студенти и докторанти, организирани от Филологическия факултет.

Научният форум бе открит от ръководителя на Катедрата по български език доц. д-р Радослав Цонев.

Много съм радостен, че след 3 поредни години, в които конференцията се провеждаше онлайн, сега можем да бъдем в университета присъствено“, каза доц. Цонев. Той отбеляза, че конференцията, посветена на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, се провежда за седемнайсети път.

Доц. Цонев подчерта, че научният форум традиционно се радва на голям интерес от страна на студенти не само от България, но и от други държави. През изминалите години част от конференцията са били участници от Албания, Китай, Полша, Русия, Украйна, Чехия, Япония и др.

В XVII национални филологически четения за студенти и докторанти участваха филолози от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Специални гости на събитието бяха Добрина Грачанлиева – директор на Регионалния телевизионен център – Благоевград и Рина Далева – директор на БНР – Радио Благоевград.

„Националните филологически четения са един изключително престижен научен форум и това може да бъде проверено лесно само като се разгърнат сборниците от предишните години и се видят темите в тях“, каза Добрина Грачанлиева, която е докторантка в Катедрата по литература към Филологическия факултет и лауреат от конференцията през 2021 г.

Сега вие имате уникалния шанс да участвате в този научен форум очи в очи, споделяйки идеите си, споделяйки знанията си, споделяйки своите умения в областта на научите изследвания. Нещо, което аз не успях да преживея заради пандемичната ситуация и мерките, свързани с коронавируса“, каза още Добрина Грачанлиева.

Рина Далева отбеляза, че форумът дава възможност на младите хора да проявят творчество, да покажат своите знания и да се срещнат със свои колеги от различни университети в България. Тя подчерта, че Радио Благоевград има дългогодишно партньорство с Филологическия факултет и сподели, че голяма част от колегите ѝ са завършили именно този факултет.

В журито, оценяващо докторантските и студентските доклади, се включиха проф. Красимира Алексова от Софийския университет, доц. Раки Бело от Тиранския университет в Р Албания, проф. Стилян Стоянов, проф. Цветан Ракьовски, доц. Бойка Илиева и доц. Радослав Цонев от Югозападния университет. Сред многото качествени изследвания, посветени на актуални езиковедски и литературоведски проблеми, те отличиха участниците с най-добри доклади.

В секция „Езикознание“ на първо място журито класира Любима Мавродиева-Оракова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) с доклад „Преводни трансформации в българския и руския преводи на английската детска книга „The Gruffalo“ и Жаклин Маркова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) за доклада ѝ „Тенденции при употребата на предложната конструкция „благодарение на“. Второто място бе за Мария Галчева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), която участва с доклад на тема „Phraseological units with key words ‘black’ and ‘white’, their meaning and translation equivalents in Bulgarian and Russian“, и за Патрик Михайлов и Диана Андрова (СУ „Св. Климент Охридски“), които представиха „Замяната на основна гласна -о- с гласна –а- при употребата на аористни форми на глаголи от I спрежение, I разред“. На трето място журито класира Стамислава Ефтимова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) за доклада ѝ „Структурна характеристика на фразеологизми с компонент риза в българския език“ и Елисавета Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“), която представи „Графична и езикова характеристика на Псалтир от XIV – XV в. във Ватиканската библиотека (Vat.Slav.8) (по материал от Шестопсалмието)“.

В секция „Литературознание“ първо място получи Елена Минчева (ПУ „Паисий Хилендарски“) с доклад на тема „Дарио Фо и театърът на абсурда“. Второто място бе за Гергана Асенова (ЮЗУ „Неофит Рилски“), която представи „Реформаторското дело на Неофит Рилски и промяната в облика на българската учебникарска книжнина през XIX век“, и за Михаела Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) за доклада ѝ „Състезанието на три варианта на идеологията. Нов поглед върху романа „Мъже“ на Георги Марков. На трето място журито класира Десислава Кузманова (ЮЗУ „Неофит Рилски“), която представи доклад на тема „Очерците на Яворов в синкопите на неговата поезия“.

Докладите на младите учени ще бъдат публикувани в сборник, а най-качествените изследвания, посветени на актуални езиковедски и литературоведски проблеми, бяха наградени финансово със средства по вътрешен проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Сборникът от четенията се издава в рамките на същата година, в която се провежда конференцията, и е качен в базите данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД).