2022-12-18

Проф. д.н. Галина Чернева – ръководител на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ към Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, проведе 5-дневна мобилност с цел преподаване в Университета „Гоце Делчев“, Щип, Северна Македония.

В рамките на мобилността проф. Чернева изнесе лекция пред студенти от специалностите „Автоматика и системно инженерство“ и „Електротехника, мехатроника и роботика“ в Университета „Гоце Делчев“.

Темата, която тя представи, бе „Theory of chaos – examples and applications in electrical engіneering (Теория на хаоса – примери и приложение в електротехниката)“. Студентите имаха възможност да научат за приложението на теорията на хаоса в различни аспекти на електротехниката – от електрически вериги до комуникационни връзки.

Еразъм+ дейността включваше още работни срещи с декана на Електротехническия факултет – проф. Василия Шарац, със заместник-декана – проф.Тодор Чекеровски, както и с преподаватели от факултета.