2021-10-19
Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична  длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Лилия Иван Илиева 55/19.07.2011 професор Общо и сравнително езикознание 2.1 Филология 4/01.02.2012
2 Лъчезар Любенов Перчиклийски 55/19.07.2011 доцент Български език - история на езика 2.1 Филология 5/01.02.2012
3 Таня Стоянова Стоянова 55/19.07.2011 доцент Българска литература 2.1 Филология 6/01.02.2012
4 Магдалена Иванова Петрова 55/19.07.2011 доцент Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия 2.1 Филология 7/01.02.2012
5 Гергана Петкова Пенчева-Апостолова 55/19.07.2011 доцент Германски езици (английски език) 2.1 Филология 8/01.02.2012
6 Красимира Теофилова Марулевска 55/19.07.2011 доцент Теория на възпитанието и дидактика (начална учулищна педагогика) 1.2 Педагогика 337/01.03.2012
7 Стефан Иванов Дечев 19/09.03.2010 доцент История на България (нова и най-нова българска история) 2.2 История и Археология 394/05.03.2012
8 Невена Стоянова Пенчева 33/27.04.2012 професор Физиология на животните и човека - обща физиология и физиология на физическото натоварване 4.3. Биологически науки 1924/10.09.2012
9 Марио Йорданов Митов 33/27.04.2012 професор Неорганична химия- електрохимия 4.2. Химически нуки 1926/10.09.2012
10 Стоян Иванов Иванов 33/27.04.2012 професор Теория и методика на физическото възпитание и спортаната тренировка 1.2. Педагогика 1925/10.09.2012
11 Петър Борисов Миланов 33/27.04.2012 професор Изследване на операциите и математическо моделиране в биологичните науки 4.5. Математика 1927/10.09.2012
12 Невена Славева Филипова 33/27.04.2013 професор История на педагогиката и българското образование 1.2. Педагогика 2307/03.10.2012
13 Мирослава Стефанова Кортенска 40/29.05.2012 професор Театрознание и театрално изкуство - история и теория на театъра 8.4. Театрално и филмово изкуство 2358/05.10.2012
14 Мария Атанасова Фъртунова 52/10.07.2012 доцент Социлология 3.1. Социология, антропология и науки за култутурата 3100/22.11.2012
15 Драгомир Ганчев Лалчев 40/29.05.2012 професор Български език - лексикография 2.1. Филология 3263/07.12.2012