2021-10-19
Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Верка Любенова Лазарова 68/04.09.2012 доцент Трудово право и обществено осигуряване 3.6 Право 245/20.02.2013
2 Рая Христова Мадгерова 53/18.06.2013 професор Икономика и управление (Предприемачество) 3.7 Администрация и управление 3214/14.11.2013
3 Иван Крумов Тодоров 61/09.07.2013 главен асистент Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 3.8 Икономика 3080/06.11.2013
4 Петър Людмилов Първанов 61/09.07.2013 главен асистент Народно стопанство (стопанска история) 3.8 Икономика 3215/14.11.2013
5 Венцислав Славчев Божинов 61/09.07.2013 главен асистент Фолклористика-етнология 2.1 Филология 3063/05.11.2013
6 Блага Георгиева Джорова 68/02.08.2013 главен асистент Пеадгогически теории и технологии за опознаване на околната действителност 1.2 Педагогика 3309/25.11.2013
7 Мирослава Стоилова Георгиева 61/09.07.2013 главен асистент Археология, музеология и история на изкуството 2.2 История и археология 3158/12.11.2013
8 Илинка Сергеева Терзийска 61/09.07.2013 главен асистент Икономика и управление 3.9 Туризъм 3079/06.11.2013
9 Невяна Докова Докова 61/09.07.2013 главен асистент Теория и методика на физическото възпитание 1.2 Педагогика 3043/04.11.2013
10 Силвия Маргаритова Петрова 68/02.08.2013 главен асистент Култура и медии 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 3412/06.12.2013