2021-10-19
Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Филип Атанасов Цветанов 44/16.06.2015 главен асистент Комуникационни мрежи и стистеми 5.3 Комунакационна и компютърна техника 2545/28.09.2015
2 Райка Асенова Чингова 25/03.04.2015 доцент Приложна механика, вкл. Трибология 5.1 Машинно инженерство 2546/28.09.2015
3 Уляна Христова Паскалева 25/03.04.2015 доцент Електроизмервателна техника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 2547/28.09.2015
4 Руска Венциславова Кръстева 56/24.07.2015 главен асистент Икономика и управление (туризъм) 3.9 Туризъм 3277/29.10.2015
5 Диляна Емчева Янева 56/24.07.2015 главен асистент Маркетинг 3.8 Икономика 3662/23.11.2015
6 Райна Бойкова Димитрова 56/24.07.2015 доцент Икономика и управление (конкурентоспособност на предприятието) 3.7 Администрация и управление 3663/23.11.2015
7 Цветан Георгиев Недков 56/24.07.2015 професор Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно операторство) 8.4 Театрално и филмово изкуство 52/07.01.2016
8 Радистина Крумова Михайлова 56/24.07.2015 главен асистент Теория на масовите комуниакации, Медиазнание 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 53/07.01.2016
9 Росен Стефанов Калпачки 56/24.07.2015 доцент Неврология 7.1 Медицина 88/11.01.2016