2021-10-19
Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Цветан Георгиев Недков 56/24.07.2015 професор Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно операторство) 8.4 Театрално и филмово изкуство 52/07.01.2016
2 Радистина Крумова Михайлова 56/24.07.2015 главен асистент Теория на масовите комуниакации, Медиазнание 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 53/07.01.2016
3 Росен Стефанов Калпачки 56/24.07.2015 доцент Неврология 7.1 Медицина 88/11.01.2016
4 Мария Симеонова Багашева-Колева 18/08.03.2016 главен асистент Германски езици (английски език) 2.1 Филология 1460/14.06.2016
5 Петя Маринова Андреева-Балачева 27/05.04.2016 доцент Акушерство и геникология 7.1 Медицина 1935/10.09.2016
6 Екатерина Стефанова Митова 27/05.04.2016 доцент Социална медицина и здравен мениджмънт 7.1 Медицина 1936/10.09.2016
7 Росица Николова Дойновска 27/05.04.2016 доцент Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (специалност "Медицинска сестра") 7.5 Здравни грижи 1934/10.09.2016
8 Надежда Пламенова Борисова 61/05.08.2016 главен асистент   4.6 Информатика и компютърни науки 2914/04.11.2016
9 Елица Йорданова Чорбаджийска 61/05.08.2016 главен асистент Обща и неорганична химия 4.2 Химически науки 2915/04.11.2016
10 Борис Филипов Манов 59/29.07.2016 професор Политология (История на политическите учения 3.3 Политически науки 3206/24.11.2016
11 Грегана Димитрова Падарева-Илиева 61/05.08.2016 доцент Български език (фонетика и фонология) 2.1 Филология 3351/19.12.2016
12 Стилиян Лалев Стоянов 61/05.08.2016 професор Теория и история на литературата 2.1 Филология 3350/19.12.2016
13 Илинка Сергеева Терзийска 61/05.08.2016 доцент Икономика и управление на туризма (Културен туризъм) 3.9 Туризъм 3353/19.12.2016
14 Биляна Бойкова Йорданова 61/05.08.2016 главен асистент Психология на личността 3.2 Психология 3205/24.11.2016
15 Николай Методиев Китанов 61/05.08.2016 доцент Диференциални уравнения 4.5 Математика 3356/19.12.2016
16 Ралица Желязкова Станоева 61/05.08.2016 доцент Физика на елементарните частици и високите енергии (конкретни реакции и феноменология - реакции в ядрени фотоемулсии) 4.1 Физически науки 3355/19.12.2016
17 Владислав Ивайлов Кръстев 61/05.08.2016 главен асистент Теория на държавата и правото. Политически и правни учения) 3.6 Право 3192/21.11.2016
18 Георги Чавдаров Михайлов 61/05.08.2016 главен асистент Теория на държавата и правото. Политически и правни учения) 3.6 Право 3256/30.11.2016
19 Любов Кирилова Иванова 61/05.08.2016 главен асистент Международни икономически отношения (Комуникации в маждународната търговия) 3.8 Икономика 3193/21.11.2016
20 Георги Димитров Апостолов 61/05.08.2016 професор Социално управление (Управление на образованието и науката) 3.7 Администрация и управление 3207/24.11.2016
21 Ирена Любомирова Атанасова 61/05.08.2016 доцент   4.6 Информатика и компютърни науки 3354/19.12.2016
22 Филип Иванов Баталов 61/05.08.2016 доцент Методи, преобразователи и уреди за за измерване на физикохимични и биологични величини 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 3407/2212.2016
23 Антон Нанев Стоилов 61/05.08.2016 доцент Автоматизация на области на нематериалната сфера (Биомедицинска електроника) 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 3406/22.12.2016
24 Вероника Гошева Стоилова 61/05.08.2016 главен асистент Международноправо и маеждународни отношения 3.6 Право 3257/30.11.2016
25 Радослав Михайлов Цонев 61/05.08.2016 доцент Български език (синтаксис) 2.1 Филология 3352/19.12.2016