2021-10-19
Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична  длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Емил Мариов Гачев 61/05.08.2016 доцент Геоморфология и хидрология 4.4 Науки за земята 229/02.02.2017
2 Веселина Христова Дългъчева 19/28.02.2017 главен асистент Екология и опазване на околната среда (замърсяване на въздуха при екстремни състояния) 4.4 Науки за земята 1216/22.05.217
3 Магдалена Георгиева Лобутова 19/28.02.2017 главен асистент Методика на обучението по музика 1.3 Педагогика на обучението по… 1414/15.06.2017
4 Цветомира Христова Съботинова 19/28.02.2017 главен асистент Пиано 8.3 Музикално и танцово изкуство 1415/15.06.2017
5 Владимир Николов Караджов 19/28.02.2017 главен асистент Икономическа и социална география (миграции и регионално развитие) 4.4 Науки за земята 1217/22.05.2017
6 Йоанна Василева Цветанова 19/28.02.2017 главен асистент Социални дейности 3.4 Социални дейности 1306/02.06.2017
7 Мариела Радославова Филипова 19/28.02.2017 главен асистент Кинезитерапия 7.4 Обществено здраве 1302/02.06.2017
8 Мария Петрова Граматикова 19/28.02.2017 главен асистент Кинезитерапия 7.4 Обществено здраве 1304/02.06.2017
9 Стаменка Славейкова Митова 19/28.02.2017 главен асистент Кинезитерапия 7.4 Обществено здраве 1303/02.06.2017
10 Елка Георгиева Горанова 19/28.02.2017 главен асистент Логопедия 7.4 Обществено здраве 1305/02.06.2017
11 Антон Георгиев Манчев 19/28.02.2017 главен асистент Лека атлетика и кинезиология 7.6 Спорт 1307/02.06.2017
12 Николета Георгиева Лазарова 19/28.02.2017 главен асистент Трудово право и обществено осигуряване 3.6 Право 1481/23.06.2017
13 Валентина Иванова Донева 19/28.02.2017 главен асистент Славянски езици (руски език) 2.1 Филология 1416/15.06.2017
14 Стефан Дианов Кинов 19/28.02.2017 главен асистент Теория и методика на физическото възпитание 1.3 Педагогика на обучението по … 1476/23.06.2017
15 Илия Любомиров Канелов 19/28.02.2017 главен асистент Теория и методика на физическото възпитание 1.3 Педагогика на обучението по … 1477/23.06.2017
16 Олга Иванова Чорбаджийска 19/28.02.2017 главен асистент Организация и управление извън сферата на материалното производство 3.7 Администрация и управление 1485/23.06.2017
17 Марияна Андреева Шехова-Канелова 19/28.02.2017 главен асистент 1.1 Теория и управление на образованието 1.1 Теория и управление на образованието 1478/23.06.2017
18 Йосиф Йорданов Кочев 19/28.02.2017 главен асистент Международно право и международни отношения 3.6 Право 1482/23.06.2017
19 Благойка Илиева Пълева-Кадийска 19/28.02.2017 главен асистент Машини и съоръжения на леката промишленост 5.1 Машинно инженерство 1506/30.06.2017
20 Любима Кирилова Зонева 19/28.02.2017 главен асистент Методика на обучението по технологии и предприемачество 1.3 Педагогика на обучение по... 1505/30.06.2017
21 Деница Стойчева Стефанова-Богданска 23/17.03.2017 главен асистент Икономика и управление (Икономика на труда) 3.7 Администрация и управление 1484/23.06.2017
22 Виктория Павлова Калайджиева 23/17.03.2018 главен асистент Икономика и управление (Мениджмънт на иновациите) 3.7 Администрация и управление 1480/23.06.2017
23 Ани Владимирова Атанасова 23/17.03.2019 главен асистент Икономика и управление (Бизнес планиране и контрол) 3.7 Администрация и управление 1479/23.06.2017
24 Любомира Василева Христова 19/28.02.2017 главен асистент Методи за изследване на комуникациите. Политическа комуникация 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 1483/23.06.2017
25 Радослав Стефанов Мавревски 19/28.02.2017 главен асистент Системи за управление, информационно моделиране за обработка и управление на информацията, бази данни, биоинформатика 4.6 Информатика и компютърни науки 1507/30.06.2017
26 Фатима Исмаил Сапунджи 19/28.02.2017 главен асистент Информационно моделиране, системи за управление, кибернетика, биоинформатика 4.6 Информатика и компютърни науки 1504/30.06.2017
27 Атанаска Георгиева Чолакова 23/17.03.2017 главен асистент История на философията на Новото време - XIX в. 2.3. Философия 1578/06.07.2017
28 Милен Илиев Малаков 30/11.04.2017 главен асистент Общо и сравнително езикознание (Сравнителна граматика на славянските езици) 2.1. Филология 1580/06.07.2017
29 Мариана Николова Ушева 57/14.07.2017 доцент Икономика и управление (управление) 3.7 Администрация и управление 3019/06.11.2017
30 Владимир Емилов Ценков 57/14.07.2017 доцент Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа) 3.8 Икономика 3018/06.11.2017
31 Марио Петров Маринов 57/14.07.2017 доцент Социология (Нови религиозни движения) 3.1 Социология, антропология и науки за културата 3185/29.11.2017
32 Иван Димитров Кръстев 57/14.07.2017 доцент Психология на дейността (потребителското поведение) 3.2 Психология 3184/29.11.2017
33 Даниела Георгиева Лекина 54/05.07.2017 доцент Плуване 7.6 Спорт 3219/05.12.217
34 Димитър Иванов Томов 54/05.07.2017 доцент Тенис 6 Спорт 3101/15.11.2017
35 Татяна Асенова Дзимбова 57/14.07.2017 доцент Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (биохимия) 4.2 Химически науки 3216/05.12.2017
36 Виктория Бойкова Сотирова 57/14.07.2017 доцент Социална работа с безработни лица 3.4 Социални дейности 3218/05.12.2017
37 Бинка Иванова Котетерова-Добрева 57/14.07.2017 доцент Музикознание и музикално изкуство (музика) 8.3 Музикално и танцово изкуство 3308/15.12.2017
38 Жасмин Тодорова Цанкова 57/14.07.2017 доцент Баскетбол 7.6 Спорт 3217/05.12.2017
39 Добринка Станчева Пенчева 57/14.07.2017 професор Социология (Социология на комуникациите (медии и общество)) 3.1 Социология, антропология и науки за културата 2681/12.10.2017
40 Иванка Аспарухова Влаева 57/14.07.2017 професор Музикознание и музикално изкуство (История на музиката и музикален анализ) 8.3 Музикално и танцово изкуство 3307/15.12.2017