2021-10-19
Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична  длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Фатима Исмаил Сапунджи 94/29.11.2019 доцент Компютърно моделиране с приложение в природните науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника 753/27.05.2020
2 Дмитро Петрович Гергинов 42/12.05.2020 главен асистент Славянски езици (руски език) 2.1 Филология 1198/25.08.2020
3 Ива Андонова Стаменова 42/12.05.2020 главен асистент Методика на обучението по български език и литература в началните класове 1.2 Педагогика 1210/27.08.2020
4 Янко Димитров Руменов 42/12.05.2020 главен асистент Теория и методика на физическото възпитание 1.3 Педагогика на обучението по… 1211/27.08.2020
5 Валентина Иванова Чилева 42/12.05.2020 главен асистент Методика на обучението по математика в началните класове 1.2 Педагогика 1212/27.08.2020
6 Цветомира Илиева Иванова 42/12.05.2020 главен асистент Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове 1.2 Педагогика 1213/27.08.2020
7 Милена Иванова Янкова 42/12.05.2020 главен асистент Стратегически PR. Управление на медиите 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 1214/27.08.2020
8 Мария Георгиева Паскалева 42/12.05.2020 главен асистент Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Управление на риска чрез финансови деривати) 3.8 Икономика 1382/18.09.2020
9 Благовеста Любославова Коюнджийска-Давидкова 42/12.05.2020 главен асистент Международен бизнес (Иновации и инвестиции в бизнеса) 3.8 Икономика 1383/18.09.2020
10 Миглена Драгова Тренчева 42/12.05.2020 главен асистент (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство))) 3.8 Икономика 1384/18.09.2020
11 Татяна Василева Петкова 42/12.05.2020 главен асистент Политология 3.3 Политически науки 1442/25.09.2020
12 Мирослав Алексиев Иванов 42/12.05.2020 главен асистент Природна география (Геоморфология и палеография) 4.4 Науки за земята 1443/25.09.2020
13 Милена Кирилова Филипова 42/12.05.2020 професор Икономика и управление (Усъвършенстване на управленската дейност на ръководителя) 3.7 Администрация и управление 1484/30.09.2020
14 Мария Златкова Станкова 42/12.05.2020 професор Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и устойчиво развитие в туризма) 3.9 Туризъм 1485/30.09.2020
15 Преслав Михайлов Димитров 42/12.05.2020 професор Конюнктура на туристическата индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез експоненциално изглаждане) 3.9 Туризъм 1486/30.09.2020
16 Манол Анастасов Калниев 42/12.05.2020 доцент Анатомия, хистология и цитология 7.1 Медицина 1498/30.09.2020
17 Радослава Станкова Кралева 42/12.05.2020 доцент Информатика (Взаимодействие дете - компютър) 4.6 Информатика и компютърни науки 1537/02.10.2020
18 Мариана Борисова Бачева 42/12.05.2020 главен асистент   7.5 Здравни грижи 1600/06.10.2020
19 Биляна Божинова Тодорова 42/12.05.2020 доцент Български език (Стилистика) 2.1 Филология 1798/13.10.2020
20 Стефан Георгиев Йорданов 63/17.07.2020 главен асистент Специален предмет - акордеон и корепетиция 8.3.Музикално и танцово изкуство 1947/16.10.2020
21 Костадин Илиев Паев 42/12.05.2020 професор История на държавата и правото (История на българската държава и право и обща история на държавата и правото) 2.2 История и археология 1948/16.10.2020
22 Невяна Докова Докова 42/12.05.2020 доцент Теория и методика на физическото възпитание 1.3 Педагогика на обучението по… 2243/30.10.2020
23 Ангел Методиев Цветков 42/12.05.2020 доцент Социология 3.1 Социология, антропология и науки за културата 2244/30.10.2020
24 Наташа Вирмозелова Ангелова 42/12.05.2020 доцент Социална психология (Психология на семейните отношения) 3.2 Психология 2245/30.10.2020
25 Биляна Бойкова Йорданова 42/12.05.2020 доцент Психология на личността (Диференциална психология) 3.2 Психология 2246/30.10.2020
26 Емилия Павлова Тошева 63/17.07.2020 главен асистент Методика на обучението по технологии и предприемачество 1.3 Педагогика на обучението по… 2543/24.11.2020
27 Елена Цветанова Азманова-Рударска 42/12.05.2020 доцент (Българска литература (Нова българска литература) 2.1 Филология 2544/24.11.2020
28 Албена Кирилова Вачева 42/12.05.2020 професор Българска литература (Съвременна българска литература) 2.1 Филология 2578/27.11.2020
29 Снежина Ангелова Андонова 63/17.07.2020 професор Индустриални процеси (Технология на шевното производство) 5.1. Машинно инженерство 2657/18.12.2020
30 Иван Иванов Недялков 63/17.07.2020 доцент Комуникационни мрежи и електронни преобразователи за телекомуникационни системи 5.3 Комуникационна и компютърна техника 2674/22.12.2020