2021-12-17
Проект „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет”

Проект "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово"

Проект МОДЕРН-А

Покани за кандидатстване по проекти „Модернизация във висшите училища“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“.