2022-05-10
                                    

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и

чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“,

по искане на ректора,

 

се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Югозападния университет “Неофит Рилски”

при следния проект за дневен ред:

 

 

1.  Годишен доклад за състоянието на Югозападния университет „Неофит Рилски“  за периода 2020 – 2021 година.

Докл.: Проф. д-р Борислав Юруков

Ректор
2.  Доклад за дейността на Контролния съвет.

Докл.: Доц. д-р Емилия Патарчанова

Председател на Контролния съвет

3. Избор на  резервни членове за допълване състава на Академичния съвет.

Докл.: Председателят на Комисията по предложенията за избор на органи за управление

4. Проект за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2022 година.

Докл.: Николай Тахов
Помощник-ректор

 

 

Проф. д-р Габриела Белова

Председател на Общото събрание

с мандат 27.11.2019 – 27.11.2023  г.

Дата и място на провеждане:

18 май 2022 година (сряда)

10.00 часа - Регистрация

10.30 часа - Откриване

Аулата в Учебен корпус № 1