2021-10-13

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация на 20.09.2018 г.

Свидетелство за институционална акредитация