2021-11-09

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Молба-декларация – попълва се по електронен път, лично от кандидата за стипендия. Същата се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия изпрати необходимите документи (сканирани или заснети с телефон) на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронният вариант на молба-декларацията за стипендии за летен семестър на учебната 2021/2022 година можете да попълните ТУК.

Уверение с успех не се изисква! Успехът ще бъде служебно потвърден!

Студентите, които ще кандидатстват за стипендия, трябва да имат открита банкова сметка на свое име в предпочитана от тях БАНКА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се сканира и изпраща с останалите документи за кандидатстване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. За социална стипендия /по право/
 • Кандидатстват студенти от първи до пети курс, /включително и магистри/ държавна поръчка, редовно обучение.
 • Социалните стипендии /по право/ се отпускат за всяка учебна година и се изплащат 12 месеца за всеки месец поотделно.
 • Студентите в последен семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит/защита на дипломна работа/ съгласно учебния план.

Основание

Документи /сканирани или заснети с телефон/ изпратени на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1

Несемейни студенти без двама родители

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Копия от смъртните актове (препис-извлечения). Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

2

Студенти с трайни увреждания

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Копие от валидно ТЕЛК – 50 % решение. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

3

Студенти с двама родители с трайни увреждания

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Копия от валидни ТЕЛК решения и за двамата родители. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

4

Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Копие от смъртен акт на починалия родител и копие от ТЕЛК решението на другия родител. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

5

Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за  деца, лишени от родителска грижа

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Служебна бележка от домовете за деца, лишени от родителска грижа, с изходящ №, актуален от 2022 година. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

6

Студентки майки с дете до 6-годишна възраст

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Акт за раждане на детето, копие от сключен граждански брак /ако има такъв/ или удостоверение от общината по местоживеене за семейно положение, актуално от 2022 г. Уверение за съпруга, ако е учащ редовна форма на обучение 2021/2022 г. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

7

Бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняване на родителските права е предоставено на бащата студент Чуждестранни студенти

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. Акт за раждане на детето, копие от бракоразводно дело /ако има такова/ или копие от смъртен акт на съпругата (ако има такова). Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

 8

Чуждестранни студенти 1 курс 2021/2022 г., приети по актове на МС

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г., копие от извлечение за открита лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

9

Чуждестранни студенти 2-5 курс

Записан летен семестър на учебната 2021/2022 г. с успех  не по-нисък от Добър 4.00. за студенти от 2-5 курс – успех от летен семестър на учебната 2020/2021 г. и зимен семестър на учебната 2021/2022 г. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

Всички необходими документи, трябва да бъдат описани в електронното досие на студента, в секция „моите документи“.

ВАЖНО: Всички студенти класирани от зимен семестър на учебната 2021/2022 г. за социална стипендия /по право/ в тази кампания НЕ ПОДАВАТ документи! Ще бъде направена служебна проверка за записан летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Стипендиите на горепосочените студенти се отпускат от началото на учебната година или месеца, следващ месеца, през който е възниквало основанието за получаването им, и се изплащат целогодишно.

2. Всички студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, могат да кандидатстват при следните условия:

 • положили успешно всички изпити.
 • средният им успех от предходните два семестъра. За студенти 1 курс – успех от зимния семестър на учебната 2021/2022 г. За студенти 2-5 курс - успех (летен семестър на учебната 2020/2021 година и зимен семестър на учебната 2021/2022 година), сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой) е не по-нисък от Добър (4.00).
 • за студенти, сливащи два курса на обучение е необходимо уверение с успех от последните два поредни семестъра. Пример: Ако студентът в момента е четвърти курс, а миналата година е слял втори и трети курс, необходим е успехът от трети курс/пети и шести семестър/.
 • стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър.
 • средствата за тази стипендия се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“.
 • размерът на стипендията е 85 лева.
 • Необходимо е да се попълни електронно заявление ТУК, да изпратите лична банкова сметка на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок от 14.03.2022 г. до 18.03.2022 г.

Непотърсени стипендии се изплащат до 3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

Студентите нямат право на стипендия, когато:

 • Имат невзет изпит;
 • Се обучават в платена форма и/или задочна форма на обучение.
 • Чуждестранни студенти, приети по актове на МС, средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебната година – от първия семестър, е по-нисък от Добър 4.00;
 • Прекъсват или повтарят учебната година или семестър, с изключение на:  
  - повтарящите поради болест;
  - студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
  - повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
 1. Стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех“ стипендия по успех/, за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. могат да кандидатстват студенти от първи до пети курс (в това число и магистри, държавна поръчка, редовно обучение 2021/2022 година) с успех от 5.50 до 6.00

 – За студенти 1 курс – успех от зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 - За студенти 2-5 курс успех от летен семестър на учебната 2020/2021 г. и зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 • Необходимо е да попълните електронно заявление ТУК, да изпратите лична банкова сметка на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок от 01.03.2022 г. до 11.03.2022 г.

4. Стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех и месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“ стипендия по успех и доход/, за учебната 2021/2022 г. могат да кандидатстват студенти от първи до пети курс (в това число и магистри, държавна поръчка, редовно обучение 2021/2022 година) – успех от 4.00 до 5.49

– За студенти 1 курс – успех от зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

- За студенти 2-5 курс успех от летен семестър на учебната 2020/2021 г. и зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 • Необходимо е да попълните електронно заявление ТУК, да изпратите лична банкова сметка и всички необходими документи доказващи дохода на членовете на семейството на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок от 01.03.2022 г. до 11.03.2022 г.

Студентите, кандидатстващи по т.3. и т.4, участват в едно общо класиране, като критерий за класиране ще бъде успехът, а доходът е условие за кандидатстване.

Всички студенти с доход под 750 лв. на член от семейството /месечно/, могат да кандидатстват за стипендия.

Стипендиите по, т.2, т.3 и т.4 – се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.

 • за зимен семестър(м. 10.2021 г.– м. 02.2022 г.)
 • за летен семестър(м. 03.2022 г. – м. 07.2022 г.)

5.Необходими документи за стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех и месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“ стипендия по успех и доход.

Документи за стипендии на общо основание /по успех и доход/ могат да подават студенти от първи до пети курс (в това число и магистри/ държавна поръчка, редовно обучение 2021/2022 година). Кандидатстващите подават:

Молба-декларация – попълва се по електронен път, лично от кандидата за стипендия. Същата се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия изпрати необходимите сканирани документи на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Брутният доход се удостоверява със служебно издадени оригинални документи, върху които е посочен точният адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния й номер. Необходимо е да бъде подписана с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н./изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото, от където са издадени служебните бележки/ - за периода от 01.08.2021 г. до 31.01.2022 г. – по месеци. При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход.
6. Ако родителят работи на намален работен ден, освен документ от работодателя представя и нотариално заверена декларация, че няма други доходи освен посочените в документа.
7. Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск – до 1 месец, в документа за доход това изрично се посочва. Ако е ползван дългосрочен неплатен отпуск – над 1 месец, се представя и нотариално заверена декларация, че лицето не е работило на друго място и не е получило други доходи.
8. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.
9. Получените суми по извънтрудови правоотношения се удостоверяват с документ от работодателя за общата сума по договора.
10. Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът трябва да е преведен на български език от лицензиран преводач.
11. Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ (РУСО) за получените през периода пенсии по месеци. Разпореждането за пенсии не е необходимо. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът й се указва отделно – за периода от 01.08.2021 г. до 31.01.2022 г. – по месеци
12. При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и декларация свободен текст от студента за получената в периода издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг/а.
13. За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от “Социално подпомагане”. Когато службите отказват да издадат документ, се представя декларация с нотариално заверен подпис от родителя.
14. За учащи братя и сестри се представя служебна бележка от учебното заведение, че са учащи.
15. За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) се приемат декларации с нотариално заверен подпис. Такива декларации се приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. задължително се посочват и получените дивиденти. Доходът не може да бъде по-малък от дохода, върху който се осигурява собственикът на фирмата. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма не извършва дейност се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен – виж т. 12.
16. Земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от земеделската си продукция от настоящата (предходната) календарна година. Когато доходът е получаван поотделно през изискваните месеци, се посочва по месеци. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и декларация свободен текст с нотариално заверен подпис за размера на получения доход от земеделската продукция. Когато не е реализиран доход от земеделски продукти се декларира дохода, върху който са внесени осигурителни вноски. За доходи от други дейности се представят съответни документи.
17. За безработни се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период, включително и през периода, за който е изплатено обезщетение от работодателя и от НОИ (РУСО). Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ (РУСО). ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!
 • Нулев брутен доход не се приема. Изключение се допуска за студентските семейства, когато и двамата съпрузи са записани в редовна форма на обучение.
 • Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат.
 • Декларираният брутен доход подлежи на проверка.

Важно!

Служебните бележки или удостоверенията, които студентите представят към молба-декларацията за стипендия е необходимо да бъдат: с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н/, изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото от където са издадени служебните бележки/.

Клетвени декларации заверени от нотариус – НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Брутният доход на семейството за 6-те месеца се дели на 6, за да се изчисли месечният доход и след това се дели на броя на членовете на семейството, за да се изчисли месечният доход на член на семейството.

Допълнителни указания:

1/ Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпруг/а и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – баща, майка, непълнолетни братя и сестри, и пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новия/ата съпруг/а.

2/ В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и от другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл.19, ал.2, т.4 от ЗЗДФЛ; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки, хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членовете на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

3/ На студентите, докторантите и специализантите – граждани на държавите членки на ЕС и на ЕИП, приети за обучение в държавни висши училища и научни организации у нас по реда на чл. 68, ал.7 от ЗВО, се предоставят стипендии при условията и по реда определени за български граждани.

4/ Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5/100 от подадените документи.

5/ Студенти, подали документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми за стипендия, отпуснати въз основа на документи с фалшиво съдържание.

6/ Студенти, докторанти и специализанти, напуснали обучението по собствено желание или отстранени, с изключение поради здравословни причини, дължат връщане на получените суми за стипендия.

7/ Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването им, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

8/ Студенти – чужденци, приети за обучение в Република България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРУС ІІ), получават месечни стипендии в размер на 250 лв.