2021-12-17
Декларация за оригиналност

Декларация за изпълнение на Минимални национални критерии

Декларация за достоверност на информацията по изпълнение на Минимални национални критерии

Декларация за членове на научното жури

Потвърждение за неприсъствено гласуване

Критерии за написване на рецензия

Критерии за написване на становище