2021-12-17
Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност

Допълнителни изисквания за заемане на академични длъжности