2021-12-17
1. Педагогически науки

2. Хуманитарни науки

3. Социални, стопански и правни науки

4. Природни науки, математика и информатика / Професионално направление 4.1 Физически науки, 4.2 Химически науки, 4.3 Биологически науки, 4.5 Математика, 4.6 Информатика и компютърни науки

4. Природни науки, математика и информатика / Професионално направление 4.4 Науки за земята

5.Технически науки

7. Здравеопазване и спорт

8. Изкуства