2021-12-17
Завление за участие в конкурс за заемане на АД "Главен асистент"

Завление за участие в конкурс за заемане на АД "Доцент"

Завление за участие в конкурс за заемане на АД "Професор"

Декларация за оригиналност


Декларация за изпълнение на Минимални национални критерии

Декларация за достоверност на информацията по изпълнение на Минимални национални критерии

Декларация за участие в други процедури

Декларация за членове на научното жури

Потвърждение за неприсъствено гласуване

Критерии за написване на рецензия

Критерии за написване на становище