2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

В специалността "Международни отношения" се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност.

Завършилите специалността могат да работят във всички звена и институции по проблемите на международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:

Учебното съдържание на специалността "Международни отношения" е насочено към получаване на системни задълбочени знания, свързани с историята и теорията на международните отношения и външната политика, както и с изучаването на практиката на международните преговори и сключването и изпълнението на международни договори и споразумения. В процеса на обучението си студентите придобиват умения за сравнителен анализ на политически процеси и събития, както и на международни спорове и конфликти, усвояват методи, средства и техники за осъществяване на ефективно външнополитическо прогнозиране. Чрез свободно избираеми дисциплини студентите имат допълнителна възможност да задълбочават своите знания в конкретни, предпочитани от тях области на науката.

Теоретичната подготовка на студентите се разширява чрез задълбочено изучаване на аспектите, насоките и структурите на балканското сътрудничество , в различни аспекти, проблеми и тенденции в развитието на геополитеческата ситуация в региона, както и на целите, принципите и приоритетите във външната политика на страните от Югоизточна Европа. Обект на специализирано обучение са новите тенденции и проблеми на Европейския съюз с оглед на актуалното му развитие и членството на Република България в него. Приети и одобрени са учебни планове и програми, съобразени с въвеждането на кредитната система като част от единното общеоевропейско пространство на висшето образование.

Учебният план на специалност "Международни отношения" съдържа следните основни дисциплини:

Дисциплини, които се преподават на чужди езици

Освен задълбочени знания по международни отношения студентите получават и солидна чуждоезикова подготовка. Наред с утвърденото обучение по английски, френски, руски и немски език, единствено в специалността "Международни отношения" се провежда преподаване на арабски и на гръцки език. Все повече са засилва интереса към изучаване на норвежки език, който се изучава като факултативна дисциплина.